Đồ án tổng hợp: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam (tính đến năm 2020)

Một trong các biện pháp để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm không bị ô nhiễm do các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người là thu gom và xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý sẽ đáp ứng được các tiêu chuẩn thải vào môi trường cũng như khả năng tái sử dụng nước sau xử lý. . | ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TRANG 1 Đề Tài: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẬP TRUNG CHO THÀNH PHỐ HỘI AN-TỈNH QUẢNG NAM (TÍNH ĐẾN NĂM 2020) Giáo viên hƣớng dẫn : Phạm Phú Song Toàn Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Thành Lớp SVTH: NGUYỄN VĂN THÀNH_08MT : 08MT GVHD: PHẠM PHÚ SONG TOÀN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TRANG 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HỘI AN _TỈNH QUẢNG NAM . 5 . Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội . 5 . Vị trí địa lý . 5 . Diện tích. 5 . Khí hậu. 6 . Quy mô dân số . 7 . Hạ tầng xã hội 9 . Đặc điểm địa chất công trình 10 . Đặc điểm địa chất thuỷ văn. 10 . Lịch sử hình thành, hiện trạng môi trƣờng sinh thái tự nhiên - nhân văn, dự báo dân cƣ và khả năng phát triển không gian đô thị 11 . Lịch sử hình thành 12 . Hiện trạng môi trƣờng sinh thái tự nhiên - nhân văn . 12 . Dự báo về dân cƣ và khả năng phát triển không gian đô thị 15 CHƢƠNG II:TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.