Đồ án tổng hợp: Tổng quan quy trình xử lý nước nguồn có hàm lượng cặn > 2500mg/l

Đề tài "Tổng quan quy trình xử lý nước nguồn có hàm lượng cặn > 2500mg/l" có nội dung trình bày: tổng quan về nước cấp và các biện pháp xử lý, quy trình xử lý nước nguồn có hàm lượng cặn 2500mg/l. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | ĐỒ ÁN TỔNG HỢP Tổng Quan Quy Trình xử Lý Nƣớc Nguồn Có Hàm Lƣợng Cặn > 2500mg/l GVHD: TH. TRẦN VĂN TIẾN SVTH: BÙI THỊ TÝ Lớp : 08MT SVTH: Bùi Thị Tý 1 ĐỒ ÁN TỔNG HỢP MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 5 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƢỚC CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ . 6 . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NƢỚC CẤP 6 . Tầm quan trọng của nƣớc cấp 6 . Ứng dụng của nƣớc cấp . 6 . Các yêu cầu chung về chất lƣợng nƣớc cấp . 7 . CHẤT LƢỢNG NƢỚC NGUỒN 7 . Thành phần và chất lƣợng nƣớc bề mặt . 7 . Nước sông 8 . Nước ao, hồ 8 . Nước suối . 9 . Nước biển. 9 . Phân loại nƣớc nguồn nhiễm bẩn . 9 . Các thông số đánh giá chất lƣợng nƣớc nguồn10 . Chỉ tiêu lý học .11 . Chỉ tiêu hóa học .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG