Đồ án tổng hợp: Tổng quan quy trình xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo

Đề tài "Tổng quan quy trình xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo" được thực hiện nghiên cứu để giải quyết khó khăn này, góp phần thúc đẩy quá trình xử lí nước thải diễn ra tốt phục vụ cho nhu cầu của người dân. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | Đồ án Tổng hợp Tổng quan quy trình xử lý nƣớc thải đô thị bằng phƣơng pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo GVHD : ThS. Trần Văn Tiến SVTH : Hoàng Thị Diệu Hƣơng SVTH: Hoàng Thị Diệu Hương 1 Đồ án Tổng hợp MỤC LỤC Mở đầu: giới thiệu chung về xử lí nƣớc thải đô thị Chƣơng 1: Những vấn đề chung về xử lí nƣớc thải đô . Phân loại và thành phần nƣớc thải 1 . Nguồn gốc xuất xứ .1 . Lƣu lƣợng thải và chế độ thải nƣớc .1 . Nƣớc thải sinh hoạt .1 . Nƣớc thải công nghiệp 2 . Thành phần và tính chất nƣớc thải .4 . Nƣớc thải sinh hoạt .4 . Nƣớc thải công nghiệp 5 . Các tiêu chuẩn phải đạt đƣợc sau khi áp dụng các phƣơng pháp xử lí 9 . Các giai đoạn và các phƣơng pháp xử lí nƣớc thải đô thị .10 . Xác định mức độ cần xử lí nƣớc thải đô thị .10 . Xác định mức độ cần thiết xử lí nƣớc thải theo chất lơ lửng 10 . Xác định mức độ cần thiết xử lí nƣớc thải theo lƣợng ôxi hòa tan trong nƣớc nguồn 10 . Xác định mức độ cần thiết xử lí nƣớc thải theo BOD .10 . Điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ 11 . Phƣơng pháp cơ học .12 . Phƣơng pháp hóa lí .14 . Phƣơng pháp hóa học 15 . Phƣơng phap hóa lí 16 . Phƣơng pháp sinh học 16 . Xử lí nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học hiếu khí .17 . Xử lí nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học kị khí 17 . Các công trình xử lí nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học 17 . Xử lí và sử dụng cặn .20 SVTH: Hoàng Thị Diệu Hương 2 Đồ án Tổng hợp . Thành phần và tính chất của

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG