Các di tích thờ thánh Không Lộ ở Nam Định và Thái Bình

Nghiên cứu về thánh Không Lộ trong đời sống văn hoá của cư dân duyên hải Bắc Bộ, người viết đã có dịp khảo sát một số tỉnh duyên hải, trong đó có Nam Định và Thái Bình. Quá trình khảo sát đã có một cái nhìn cơ bản về thánh Không Lộ và hệ thống di tích thờ Ngài bài viết. | CAC Dl TICH T H 6 THANH KHONG LO 6 NAM DiNH VA THAI BINH • L E T H I T H U HA* T ren nen t a n g k i n h te ndng nghiep cd n i m sinh, n i m mi't k h i c n h a u . lfla nfldc, ngfldi Viet (nhi't l i ngfldi Nhdm thfl hai cho r i n g Dfldng Khdng Ld v i Nguyen M i n h Khdng chi l i rapt. Viet d B i c bd) cd mdt ddi sd'ng v i n hda t i m linh k h i phong p h u v i d i e s i e . Trong he thd'ng t h a n linh m i hp p h u n g thd ed cae a n h hflng dan tdc, cd eie n h a n vat cd ngudn gd'c tfl tfl nhien va cung khdng ft cic a n h hflng van hda. Dd l i nhflng n h a n v i t dfldc ngfldi dan "sang tao" ra tfl nhflng truyen thuyet, h u y e n thoai v i ca tfl tieu sfl eua eie n h a n v i t ljch sfl dfldc lap ghep, chap ndi vdi n h a u . T h i n h Dfldng Khdng Ld cd le cung l i mdt trong sd' dd. Nghien cflu ve t h i n h Khdng Lp trong ddi sd'ng v i n hda eua eU d i n duyen hai B i c Bp, ngUdi viet da ed djp khao s i t rapt so' tinh duyen hai, trong dd cd N a m Djnh va Thai Binh. Qua trinh khao sat da giflp chflng tdi cd mdt c i i nhin cd b a n ve t h a n h Khdng Ld v i he thd'ng di tieh thd N g i i . Tuy nhien, qua khao s i t tfl phfldng dien tin ngfldng va v i n hda tin ngfldng, xua't p h a t tfl t a m thflc dan gian, dan cfl tai nhflng ndi thd n g i i khdng ed sfl p h a n biet gifla hai vj thien sfl. Dieu nay the Men ri't rd qua c i c t r u y e n t h u y e t dUde lUu truyen treng d a n gian va he thd'ng sac phong cdn luu gifl tai c i c di tich. H a u b e t c i c di tieh dfldc gidi thieu trong b i i viet deu cd s i c phong de rd vj t h i n h dfldc thd ed dao p h i p l i Khdng Lp thien sfl, mac dfl truyen thuyet cd the neu ten la Khdng Ld thien sfl N g u y i n Minh Khdng h a y Dfldng Khdng Ld. Ngay ngdi chfla ldn nhfl chfla Keo - T h i i Binh, hay chfla Cd Le - Nam Djnh, thi ben canh cae t i i lieu cho r i n g vj t h i n h td eua chfla l i thien sfl Dfldng Tfl trfldc tdi nay khi nghien cflu ve cic Khdng Lp cflng v i n cd nhflng tai lieu chep vj t h i n h trong t

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.