Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Quan hệ Việt Nam - Lào được gọi là quan hệ đặc biệt bởi khái niệm đó là sự tổng hợp, khái quát đúng đắn về truyền thống lịch sử, địa lý, về lý luận và thực tiễn của sự kết hợp nguyên tắc dân tộc tự quyết và tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, chủ nghĩa nhân văn cao cả, tính tất yếu và quy luật dẫn tới thắng lợi và thành công của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Mối quan hệ đặc biệt ấy có nhiều đặc điểm riêng biệt và giá trị lịch sử sâu sắc đối với sự phát triển bền vững của mối quan hệ quốc gia dân tộc. | NHAN VAT-SU'KIEN D0C DIEM Vff Y NGHIfi LICH SQ cdfi QUfiN HE D0C BIET VIET NffM - LflO GS, TS TRINH NHU Chu tich Ho Chi Minh ciing Quoc vuong Lao XLxavang Vatthana mua Lamvong voi cac dien vien Lao tai buoi le mimg Quoc vuong sang tham hiru nghi Viet Nam, Ha Noi, ngay 12-3-1963 Duoi dnh sdng cua chii nghia Mac-Lenin, tu tuong Ho Chi Minh vd hogt dong thuc tien ciia cdc lire luong cdch mgng, quan he dodn ket dac biet Viet Nam - Ldo timg buoe duoc xdy dimg vd phdt trien. Id nhdn to co bdn gan bd hai ddn toe, tgo nen sire mgnh v6 dich chien thang moi ke thii, khdc phuc nhieu kho khan, tro luc tren con duong cdch mgng. Do Id qud trinh hai ddn toe tir nguyen den von nhau tren co so cimg gidc ngg ly tudmg cdch mgng gidi phong ddn toe, gicinh tu do, hgnh phiic cho nhdn ddn, xdc lap quyen binh ddng ddn toe, giiip do lan nhau tu vuon len vd truong thdnh. Quan he Viet Nam - Ldo duoc goi Id quan he dac biet boi khdi niem do Id sir tong hop, khdi qudt dung dan ve truyen thong lich sir, dia ly, ve ly luan vd thuc din cua su ket hop nguyen tdc ddn toe tu quyet vd tinh thdn quoc te vd sdn trong sdng. chu nghia nhdn van cao cd, tinh tdt yeu vd quy lugt ddn ten thdng loi vd thdnh eong ciia hai ddn toe Viet Nam, Ldo. Moi quan he dac biet dy cd nhiiu dac diim rieng biet vd gid tri lich sir sdu sac doi voi suphdt trien ben vitng cua moi qudc gia. ddn toe. * Hgc vien CT-HC quoc gia Ho Chi Minh TAP CHi UCH SU' OANG - SO 1/2011 49 NHAN VAT - SU'KIEN 1. Dac diem ciia quan he dac biet Viet Nam - Lao Quan he Viet Nam - Ldo phdt trien tie quan he truyen thong len quan he dac biet Viet Nam va Lao la hai nuac lang gieng. Trong lich sir che do phong kien, diem n6i bat ve quan he giiia hai dan tgc va moi bang giao giira cac trieu dai la than thien, hiru hao; khong C su ap birc va n6 dich nhau, kh6ng O C hiem khich dan tgc, mat khae, lai da timg O giiip da nhau trong nhieu cuge dau tranh ch6ng xam luge. Nhan dan eu trii tai hai ben bien giai Viet Nam, Lao thuang qua lai trao doi san vat .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    8    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.