Hoàn cảnh lịch sử khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và chọn Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng

Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28-1-1941) cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng đã mở ra thời kỳ mới, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của phong trào cách mạng Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cho thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám sau này. | KY NIEM 70 NAM. HOAN CANH LjCH SUT KHI LANH TU N G U Y I N AI QUOC VE NUdC VA CHON CAO BANG XAY DUNG CAN CUfDjA CACH MANG PGS, TS NGUYEN TRONG PHUC* Bd con Pac Bd, Cao Bdng vd cimg xuc dong duac gap lai Chu tich Ho Chi Minh sau 20 nam xa cdch (20-2-I96I) Cao Bang la vimg dat chien luge dia dau ciia T6 qu6c da dugc xac dinh tir thai Thue Phan - An Duong Vuong ra doi nuac Au Lac thi ky III truac Cong nguyen. Day ciing la noi diln ra nhieu phong trao dau tranh bao ve ehii quyIn lanh th6, tieu bieu nhu Niing Chi Cao thai Ly the ky XI. The * Nguyen Vien truang Vien Lich sir Dang TAP CHi LICH SIJDANG-1/2011 ky XVI Nguyen Binh Khiem timg khuyen nha Mae nen chgn Cao Bang la noi dimg chan de bao ton ea nghiep. Ke thira truyen th6ng ve vang trong lich sir, sau khi lanh tu Nguyen Ai Quoc sang lap Dang Cgng san Viet Nam (3-2-1930), tinh Cao Bang som xay dung to ehirc Dang lam hat nhan lanh dao phong trao each mang o dia phuang va noi kit phong trao 37 KY NIEM 70 NAM. ea nuoc. Phong trao each mang Viet Nam bi dich bat a Sai Gon. Rang sang 17-1nhimg nam 30 dien ra trong hoan canh lich 1940, T6ng Bi thu Nguyen Van Cii' bi dich sir rat kho khan phirc tap. Tren the giai. chii bat a Sai Gon eiing mot s6 dong chi khae. Ngay 22-6-1940, nuac Phap bi quan phat nghia phat xit xuat hien, tien e6ng vao phong trao hoa binh, dan chii, tien bg. Dai xit Dire chiem dong, quan dgi Phap dau hoi VII QuIe tl Cgng san (7-1935) eo su hang. Chinh phii Petanh nit ve Visi mien ehuyin huong chi dao, chii trgng tap hgp Nam nuae Phap, tro thanh ehinh phii bii lire lugng each mang. dan ehu, xay dung nhin. Tinh hinh nuoc Phap da anh huong den mat tran dan tgc, dan chu vai nhirng hinh tinh than ciia ehinh quyen thugc dia va quan thire diu tranh thich hgp de chong chu Phap a Dong Duong. Thang 9-1940, quan Nhat keo vao Dong nghia phat xit. Ngay 1-9-1939, phat xit Dire tin eong Ba Lan mo dau chien tranh the Duong qua bien gioi Viet - Trung chiem gioi thir hai. Ngay 23-9-1939, Lien X6 ky Lang Son va d6

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.