Không gian kiến trúc khu ở với vấn đề sinh hoạt rèn luyện sức khỏe thể chất cộng đồng của người Hà Nội

Bài viết trình bày ý nghĩa, vai trò của rèn luyện sức khoẻ thể chất quần chúng trong cộng đồng đô thị; yếu tố đặc thù trong sinh hoạt rèn luyện sức khoẻ thể chất cộng đồng ở đô thị; sinh hoạt rèn luyện sức khoẻ thể chất cộng đồng môi trường khu ở Hà Nội. . | KHONG GIAN KIEN TRUC KHU C V(3l VAN J OE SINH HOAT REN LUYEN SQC KHOE THE C H A T CONG DONG CUA NGJCfl H A NOI KTS Phung The Vinh Vien Khoa hoc cong nghe xay di/ng S au khiViet Nam tien hanh edng cupc ddi m d i tQ 1986 den nay, qua trinh dd thj hoa da dien ra het sQc nhanh chdng. Dae biet trong 10 nam t r d lai day, chung ta da chQng kien m d t qua trinh d d thj hoa vdi tdc dp cao chQa tQng ed, nhat la d hai thanh p h d Idn nhat dat nQdc la Ha Ndi va thanh p h d HCM. Theo bao cao tai hdi thao "cae van de ven d d va do t h j hoa" cua Vien quy hoach dd t h j va phat trien ndng t h o n - Bd xay dQng thi den nam 2020 dan sd Ha Ndi se khoang 7,5 den 8,5 trieu ngQdi. Qua trinh do thj hoa di lien nhQng anh hQdng tieu cQc da lam cho sQc khoe ngQdi dan d d t h j chju nhieu anh hQdng theo chieu hQdng bat Ipi. Oe k h i c phuc tinh trang nay, eac t d chQc xa hdi, eae nha chuyen m d n kien true d d t h j , eac t d chQc y te da de xuat eae giai phap nham giam thieu tac d d n g tieu cue den sQc khoe. 6 Ha Ndi m d hinh khu dd thj mdi (KDTM) dang phat trien rat nhanh tQ khi xua't hien (1994) va cung dang phai nghien cQu hoan thien de t d t hon. Mdt trong nhieu van de dang dQpc quan tam dd la bao ve va nang cao sQc khoe ngQdi dan tren dja ban cQ tru. Trong pham vi bai Viet chi dat van de cu the cho cae hoat dpng ren luyen sQc khoe the chat (SKTC) cdng ddng trong khdng gian cac khu d cua Ha Ndi va KDTM. Y NGHlA, VAI TRO CUA REN LUYEN SOC KHOE THE CHAT QUAN CHUNG TRONG C O N G DONG DO THI Sinh hoat, hoat d d n g the chat hang ngay la rat quan trpng ddi vdi sQc khoe mdi ngQdi. Sinh t h d i , Chu tjch Hd Chi Minh da t r d thanh t a m gQong cho mpi ngQdi dan Viet Nam ve y thQc tap the due ren luyen sQe khoe hang ngay. NgQdi da tQng ndi: "mdi ngUdi dan yeu dt, tQc la ea nQdc yeu dt. Mdi ngQdi dan manh khoe tQc la ca nQdc manh khoe.". Dai hdi dai bieu toan qude lan thQ VIII cung da neu: "sQ CQdng trang ve the chat la nhu cau cua ban than con ngQdi, ddng t h d i la vdn quy de tao ra .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    7    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.