Phân tích kết cấu & thiết kế tòa tháp cao nhất hành tinh

Bài viết trình bày ý tưởng thiết kế tháp Dubai, định nghĩa "nhà cao nhất thế giới"; mô tả kết cấu, phân tích thiết kết và kết cấu kiến trúc tháp Dubai. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | DIEN DAN KHOA HOC CONG NGHE PAAM ^mm mww CAU % - i ^ i KB Z7 M 4 is P G S . T S . NGUYEN BAO HUAN - C D C Y tudng thilt k l : Canh quan sa mac Rub Al Khali ket n i l vdi cang bien vung vjnh Persic tupng trung cho sdc s i n g va p h i n vinh thjnh vupng cua Tieu vuong quic Dubai. KTS Adrian Smith cam nhan ring dinh ciia toa nha Dubai thilt k l da cao d i n tpt dinh mpt each "thanh nha & duyen dang" td day cd the nhin toan canh dudng chan trdi nhpn nhjp. Hoa sa mac la nguIn cam hung cho y tudng xay dyng thap Dubai, lam thay doi dudng v i i n trung tam mdi Dubai. K i t c l u ngoai hinh kiln true cd tinh on djnh d l k i t hpp cac anh hudng van hda, Ijch sd truyin t h i n g ban dja va t i l p thu kiln true hien dai Phuang Tay. Cac tda nha mai vom va chdp nhpn, kiln true H6i giao kieu x o l n I c vdi c l u true loi trung tam bung ra xung quanh ba canh hoa la y tudng kiln true nha d tao dyng mat bdng hinh hpc ba true. Thap vdi hinh khii xoay I c nhpn dan theo chilu cao, thap nhu mgt cay kim duac mieu ta la "thanh phd thang dung" bdi no lam lu md mgi toa cao 6c hien co va day lui mgi gidl han Kiin True & Xay Dung. Vdc dang canh hoa xoe nhj hoa vut cao la bieu trung ciia Thap n i l tilp khdng gian kiln true luon nhin t h i y canh mat trdi moc va lan, Thap tao ra moi trudng d, nghi ngoi va giai tri vui choi d l chju vdi mdi trudng sing nhilu anh sang ty nhien, g i n k i t gilc mo "decugc sdng va cdng tac cua ngudi dan tdt dep han" Djnh nghTa "nhd cao nhat th§ g i d i " Ngay td ddu, ngudi ta d i n ring ring thdp Burj Dubai khdng chl Id k i l n true cao nhlt cua t h i gidi, md Id vdt the nhan tao duyen ddng dpc ddo ddng ty do giura sa mac cdc t i i u vuong q u i c A Rap. Hpi d i n g Nhd cao t i n g vd C h l d do thj (CTBUH), thanh ldp tai dai hpc Lehigh d Bethlehem, Pennsylvania, cd tru sdtai vien Illinois, Chicago (My). Chu tjch, ong AntonyWood cong b l cdc chilu cao ky luc qua b i n tieu chuan cho thap Burj Dubai (tfnh td via hd cira vao chinh) sau: 1. Nhilu tdng nhlt: 162

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG