Thành tựu và những vấn đề đặt ra trong cơ cấu kinh tế Việt Nam qua gần 20 năm đổi mới

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn liền với tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước là vấn đề cơ bản của đường lối phát triển kinh tế của đất nước. Trong gần 20 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được một số kết quả rất quan trọng cả về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. bài viết "Thành tựu và những vấn đề đặt ra trong cơ cấu kinh tế Việt Nam qua gần 20 năm đổi mới".

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG