Tìm hiểu nghệ thuật xưng hô trong Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi

Bài báo "Tìm hiểu nghệ thuật xưng hô trong Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi" phân tích về hệ thống đại từ nhân xưng trong Quân trung từ mệnh tập; lối nói khiêm xưng, tôn xưng và những cách xưng hô khác trong Quân trung từ mệnh tập. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | TIM HIEU NGHE THUAT X U N G HO TRONG QUAN TRUNG Tif MENH TAP CUA NGUYEN TRAI PHAM VAN DUNG (•) N guyin Trai (1380-1442) kh6ng chi n6i len trong lich su dan tpc vdi tu each mpt nha chinh tri, nha quan sy, nha ngoai giao kiet xuat, dugc UNESCO xep vao hang danh nhan van hoa the gidi. Nhac den 6ng la con phai nhac den ve dep lap lanh eua anh "khue tao", cua tai nang van chuong toa sang tren nhieu the loai: tha (ca phan chft Nom va phan chft Han), van hanh chinh (cac ban eao, chieu, bieu.), dia ly (Du dia ehi), va d ca mpt the loai kha ty do la thu tu (Qudn trung tic menh tap). De minh chung phan nao ve tai nang do, chung t6i tap hgp nhung thu tu, menh dy trao d6i gifta nha Le va nha Minh trong thdi gian khdi nghTa qua van ban Qudn trung tic menh tap. Mgt an tugng rat manh doi vdi ehiing ta khi dgc Qudn trung tic menh tap chinh la site thuyet phyc cua moi buc thu. Do la nhung don can nao ben bi va manh me gop phan danh thang giac tren mat tran ngoai giao. Vay lam nen sue thuyit phyc iy la gi? Nhu chiing ta da biit, dii tugng ma cac buc thu hudng tdi d day chu yiu la cac tudng ta nha Minh, d6i tugng kha uyen tham ve Han hpc, th6ng kinh bac su. Chinh vi vay, de thuyet phye d6i phucmg, ngoai y chi, tu tudng, sy mim tri phi thudng, tac gia rat can den mpt v6n Han hpc phong phii. Dieu do trudc het the hien d kha nang hanh van uyen chuyen, sac sao thong qua v6n tu vung phong phli, sy van dyn^ cac cau tnic ngft phap nhuan nhuyen, thuan thyc. Qudn trung tic menh tap ehu yeu la tap hgp nhung buc thu dugc Nguyen Trai viet nham thuong thuyet gifta quan ta va quan dich nen hien nhien ham chua trong do rat nhieu nhiing each xung ho gifta ta vdi d6i phuang^'\ 1. He thong dai tiir nhan ximg trong Qudn trung tie minh tap: Theo Lim Canh N6ng trong Hdn ngit vdn ngdn ngit phdp: Dai tu la tu dimg de thay the danh tu, dpng tu, hinh dung tu hay si tu (.). Thay thi danh xung cho ngudi hoac vat la "dai tu danh xung", thay the ty xung nhu -i- ngd, ^ (*) ThS. Tmong DH KHXH va Nhan van,

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.