Dạng bị động và vấn đề câu bị động trong tiếng Việt

Bài viết điểm lại một số vấn đề liên quan đến hiện tượng bị động trong các lý thuyết ngữ pháp và thảo luận thêm về vấn đề câu bị động trong tiếng Việt. Nội dung của bài viết bao gồm 2 phần: 1. Dạng bị động trong các lý thuyết ngữ pháp, 2. Vấn đề câu bị động trong tiếng Việt. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG