Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình

Dựa trên lý luận về kinh tế hộ nông dân và từ thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân trong thời gian qua, tác giả đi sâu nghiên cứu tính đặc thù của kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy, đánh giá thực trạng phát triển của kinh tế hộ nông dân; phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ CÔNG CƢỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: . LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: TS. TRẦN PHƢỚC TRỮ Phản biện 2: . ĐÀO HỮU HÕA Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nằng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp tiết của đề tài Cùng với quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế hộ nông dân đã phát huy tính năng động sáng tạo, tích cực trong sản xuất kinh doanh làm cho nông nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ. Ngoài giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tăng thu cho ngân sách. kinh tế hộ nông dân còn là mạng lưới rộng lớn phát triển về tận những vùng xâu, vùng xa, là kênh lưu thông hàng hóa tới vùng sâu vùng xa giúp cân đối thương mại, phát triển kinh tế địa phương. Lệ Thủy là huyện thuần nông tỉnh Quảng Bình, giá trị sản phẩm nông nghiệp của huyện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất của toàn huyện, trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế chung của cả nước và của tỉnh, đời sống kinh tế xã hội của người nông dân đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, do trình độ sản xuất còn thấp, việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn nói cung và kinh tế hộ nông dân còn gặp nhiều khó khăn; việc khai thác và sử dụng các nguồn lực của hộ nông dân vẫn chưa tốt. Với mong muốn góp phần tháo gỡ những vấn đề trên, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: "Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình" làm đề tài tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Dựa trên lý luận về kinh tế hộ nông dân và từ thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân trong thời gian qua, tác giả đi sâu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.