Ebook Tiếng Anh cho người dự phỏng vấn, xin việc: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tiếng Anh cho người dự phỏng vấn, xin việc" giới thiệu tới người đọc những câu hỏi giúp bạn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, cách viết thư xin việc, những câu và cụm từ thường dùng để viết thư xin việc. nội dung chi tiết. | X. About reasons for leaving Tại sao anh về các lý do nghỉ việc việc? muốn nghi 1. Related words and expressions: Từ và thành ngữ liên quan Frequently ['fri:kwantli]: thường xuyên Contribution [,lantri'bju: Jn]: đóng góp Long-term t'bnt3:m]: lâu dài Employment contract [im'pbimant 'lontraekt]: hợp đồng làm việc Chance [t/a :ns]: cơ hội Advancement [9d'va:nsmant]: sự thăng tiến Position [pa'zi/n]: vị trí, địa vị Corporation t,k3:p3'rei/n]: công ty Gain [gein]: đạt được Firm t'f3:m]: hãng Bankrupt ['baenkrApt]: phá sản 2. Key sentences: Những câu chính yếu What was your reason for leaving? [w ot w a z jo : 'rirz n fb: 'li:virj] Lý do tại sao anh nghi việc? Do you enjoy your present job? [ d u : ju : in'd30i p : 'prezn t d 30 b] Anh có thích việc làm hiện nay của anh không? Yes, I find it interesting. [jes, ai faind it ’¡ntristiri] Có, tôi thấy nó rất thú vị. What make you decide to change your job? [wDt m eik ju : d i’said tu: tj e in d 3 jo: d33b] Điểu gì khiến bạn thay đổi việc làm của bạn? Because I am looking for a company that I really to work for so that I could settle down and make a long-term contribution. [ b i'lo z aim 'lukinfb: a ’ k A m p a n i ỗaet ai 'risli W 3 n t tu: W 3 : k fb: sou ỏaet ai kud 'setl daun aend m eik 9 'b rit3 :m ,kD ntri'bju :/n ] Bởi vì tôi đang tìm một công ty mà tôi thật sự muốn làm việc để tôi có thể ổn định và đóng góp lâu dài. Why are you leaving your present job? [wai a: ju: 'ii:vir| jo: 'prezn t d33b] Tại sao anh định bỏ công việc hiện nay? What’s the reason why you left your previous employer? [wots òa 'ri:zn wai ju : left jo: 'p rh v ia s im 'p b ia ] Lý do anh bỏ chù trước đây cùa anh là gì? 94 I’m leaving the present situation just because of the expiry of my employment contract. [aim 'lirvirj ồa 'preznt ,s itfu 'e ự n im 'pbim ant ’lontraekt] ’d3Ast bi'koz 8V iks'paiari 0V mai Tôi sắp nghi việc hiện nay chỉ vì hợp đồng làm việc hiện nay của tôi sắp hết. The work is not bad. Yet the salary is too

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    375    28    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.