Đề thi kết thúc môn môn Toán rời rạc năm 2016 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng - Đề 1

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi môn Toán rời rạc, nội dung Đề thi kết thúc môn môn Toán rời rạc năm 2016 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng - Đề 1. Đề thi gồm 3 câu hỏi có đáp án, với nội dung bám sát kiến thức đã học, hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp đến. | TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN TOÁN RỜI RẠC LỚP: CĐN QTM, SCMT 15 NGÀY THI: 04/3/16 THỜI GIAN: 75 phút ĐỀ 1 Câu 1. Cho p, q, r là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng: 1. ((p q) Ù (q r)) (p r) là một hằng đúng. ( điểm) 2. Kiểm tra suy luận sau: ( điểm) Câu 2. 1. Lớp học có 15 bạn nam và 10 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ của lớp gồm 8 thành viên trong các trường hợp sau: a. Không có điều kiện gì thêm. ( điểm) b. Số bạn nam bằng số bạn nữ. ( điểm) c. Nhóm có cả nam và nữ. ( điểm) 2. Hãy cho biết, có bao nhiêu Byte (8 bit) với các bit chỉ là 0, 1 mà trong đó mỗi bit 0, 1 có mặt ít nhất 1 lần? ( điểm) 3. Có bao nhiêu chuỗi kí khác nhau lập được từ các chữ cái của từ MISSISSIPPI, yêu cầu dùng lại tất cả các chữ cái? ( điểm) Câu 3. Cho ma trận kề của đồ thị có hướng như sau: A B C D E F A 0 0 0 1 0 0 B 1 0 0 0 0 0 C 1 1 0 0 0 1 D 0 0 1 0 0 0 E 0 0 1 1 0 0 F 0 0 0 0 1 0 1. Hãy vẽ đồ thị trên? ( điểm) 2. Duyệt đồ thị (bắt đầu từ đỉnh A) theo chiều sâu (DFS). ( điểm) ----------Hết--------Bộ môn Tin học Giáo viên ra đề TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỀ 1 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN RR& LTĐT LỚP: CĐTH 15AB NGÀY THI: 03/03/16 THỜI GIAN: 75 phút Câu 1. Cho p, q, r là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng: 1. ((p q) Ù (q r)) (p r) là một hằng đúng. Û((pÚq)Ù(qÚr))Ú(pÚr) //kéo theo Û((pÚq)Ú(qÚr)Ú(pÚr)) //De Morgan Û((pÙq)Ú(qÙr̅))Ú(pÚr) ( điểm) //De Morgan Û((pÚq)Ù(pÚr̅ )Ù(qÚq)Ù(qÚr̅))Ú(pÚr) //phân phối Û ((pÚqÚpÚr)Ù(pÚr̅ ÚpÚr)Ù(qÚr̅ ÚpÚr)) //phân phối Û TÙTÙTÛ T(đpcm) 2. //phần tử bù ( điểm) Kiểm tra suy luận sau: 1. u //tiền đề 2. u → t̅ //tiền đề 3. t̅ //khẳng định 4. s ̅ //tiền đề 5. s t̅ ̅Ù //tiền đề 6. s Ú t //De Morgan 7. r → (s Ú t) //tiền đề 8. r̅ //phủ định 9. ( p Ú q) → r //tiền đề 10. p Ú q //phủ định 11. p Ù q //De Morgan 12. p đpcm Câu 2. 1. Lớp học có 15 bạn nam và

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
589    411    2    15-06-2024
12    654    4    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.