Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 1 - Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường – đất đai

Chương 1 - Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường – đất đai. Nội dung cụ thể được trình bày trong chương này: Khái niệm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh về luật môi trường, các nguyên tắc chủ yếu của luật môi trường, hệ thống các văn bản pháp luật về môi trường; khái niệm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh về luật đất đai, các nguyên tắc chủ yếu của luật đất đai, hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai. Mời tham khảo. | T H T H D T DH D TM _ _T _T TM H D T DH PHÁP LUẬT U ĐẤTMĐAI – MÔIUTRƯỜNGU M M U TM H T DH TM H D TM H D _T TM H D D BỘ MÔN: LUẬT CHUYÊN NGÀNH U D TM H TM _ TM _ D TM H U D TM H TM _ U U TM _ D TM H D TM H T H D D T H T DH T DH NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH T DH Chương 1: Một số vấn đề chung về pháp luật môi U U U trường – đất đai U TM TM về kiểm_soát ô nhiễm, _TM TM _ _ Chương 2: Pháp luật suy TM TM trường –HTM giá tác động môi TM TM Đánh H thoái, sự cố môi H DH D trường D D DH Chương 3: Pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất đai Chương 4: Quản lý nhà nước về môi trường – Đất U U U U đaiM T TM TM TM _ _ _ Chương 5: Giải quyết tranhM_ về môi trường – đất M chấp TM TM T TM T DH DH DH DH DH đai T H T H D D T DH T DH TÀI LIỆU THAM KHẢO T DH 1. Giáo trình Luật Đất đai, trường Đại học Luật Hà Nội. 2. Giáo trình Luật Môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội U U U U 3. Luật Đất đai 2013 TM TM TM TM _ _ _ _ Bảo vệ môi trường 2014 T TM TM TM TM DH DH5. Bộ luật Dân H 2015 D sự DH DH 6. Bộ luật Hình sự 2015 7. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 8. Và những văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến vấn U U U U đề đất đai và môi trường. M M M M D TM H _T _T D TM H D TM H _T _T D TM H D TM H T H T H D D T DH MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG I U TM _ TM H _T _T Các môi TM nguyên tắc chủ yếu của LuậtTM trường HTM TM DH Hệ thống cácDH bản pháp luậtH môi trường D D về văn D II U Khái niệm, phạm vi, đối U tượng điều chỉnhU M M M _T TM H D T T CHƯƠNG I DH DH MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI TM _ U U U U M Tniệm, phạm vi, TM tượng điều chỉnh TM Khái _ _ đối _ M M TCác nguyên tắc TM yếu của LuậtTĐất đai DH DH chủ DH Hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai D TM H T H T I. MỘT SỐ T VẤN ĐỀ LÝ T LUẬN VỀ HT DH DH DH D D LUẬT MÔI TRƯỜNG 1. Khái niệm Môi trường và Luật Môi trường: U U U . Khái niệm Môi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    56    3    30-11-2023
112    41    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.