Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 Giới thiệu do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ lập trình, phân loại ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình, ngôn ngữ lập trình C/C++,. | 4/20/2015 TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Ngôn ng l p trình C và C++ Bài 1: Gi i thi u TS. Đ Đăng Khoa B môn Cơ h c Vi n Cơ Khí ng d ng 1 4/20/2015 Ngôn ng l p trình - Ngôn ng đư c thi t k và chu n hóa (t khóa và cú pháp) đ truy n các ch th cho máy tính. - Dùng đ t o ra các chương trình đi u khi n máy tính ho c mô t các thu t toán TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I 2 4/20/2015 Ngôn ng l p trình (ti p) Ngôn ng máy H p ng Ngôn ng c p cao TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I 3 4/20/2015 Ngôn ng l p trình (ti p) • Ngôn ng máy Máy có th tr c ti p hi u và th c hi n, ch g m nh ng con s (0,1) n p tr c ti p vào b nh đ ch y, ph thu c vào t ng dòng máy • H p ng Các mã l nh và con s thay b ng tên vi t t t (ti ng Anh), c n b d ch (assemblers), ph thu c vào dòng máy, nhi u l nh cho m t vi c đơn gi n • Ngôn ng b c cao G n v i ngôn ng t nhiên, c n b biên d ch, không ph thu c dòng máy, l nh đơn gi n làm đư c nhi u vi c • Ngôn ng trí tu nhân t o và m ng nơron G n gũi v i ngôn ng con ngư i. Ví d câu l nh FIND ALL RECORDS WHERE NAME IS “NAM” TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I 4 4/20/2015 Phân lo i • Tr c ti p (Immediate) Máy tính tay • Thông d ch (Interprete) Quá trình d ch và th c thi x y ra đ ng th i, d ch đ n đâu thi hành l nh đ n đ y (ngôn ng Lisp trong AutoCAD). • Biên d ch (Compile) G n v i ngôn ng t nhiên. Mu n th c thi đư c thì ph i đư c chuy n sang ngôn ng máy (biên d ch) TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    540    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.