Báo cáo tốt nghiệp: "u thực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp của quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.

Tham khảo luận văn - đề án báo cáo tốt nghiệp: "u thực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp của quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn. , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Theo ph©n tÝch ë trªn ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu cña n«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng, toµn d©n, cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Thµnh tùu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n mµ ®Êt n­íc ta ®· ®¹t ®­îc h¬n 10 n¨m qua lµ vÒ c¬ b¶n n«ng nghiÖp n­íc ta ®· chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng ho¸, ph¸t triÓn t­¬ng ®èi toµn diÖn, t¨ng tr­ëng kh¸ c«ng nghiÖp, ngµnh nghÒ vµ dÞch vô ë n«ng th«n b­íc ®Çu phôc håi vµ ph¸t triÓn, kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi ®­îc quan t©m ®Çu t­ x©y dùng , m«i tr­êng sinh th¸i vµ ®êi sèng n«ng d©n ë hÇu hÕt c¸c vïng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. Quan hÖ s¶n xuÊt tõng b­íc míi phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸, hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së ®­îc t¨ng c­êng, d©n chñ ®­îc ph¸t huy tèt h¬n, an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi ë n«ng th«n ®­îc b¶o ®¶m. Nh÷ng thµnh tùu ®ã gãp phÇn rÊt quan träng vµo sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, t¹o tiÒn ®Ò ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ tr×nh ®é khoa häc kÐm ph¸t triÓn ch­a cã nhiÒu øng dông vµo n«ng nghiÖp, c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n chuyÓn dÞch chËm ch­a theo s¸t thÞ tr­êng, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë nhiÒu n¬i cßn ph©n t¸n, manh món, mang nhiÒu yÕu tè tù ph¸t, t­ t­ëng l¹c hËu cña ng­êi d©n vµ tr×nh ®é kiÕn thøc trong n«ng nghiÖp cßn h¹n chÕ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.