Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 402

Tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 402 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. | - 2018 – ã đề: 402 Câu 1: Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì? A. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. B. Chính nghĩa thuộc về phe Liên minh. C. Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước. D. Chính nghĩa thuộc về các nước tư bản. Câu 2: Mục tiêu của Trung Quốc trong cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 là A. độc lập tự chủ, tiến bộ xã hội. B. tự do, bình đẳng, bác ái. C. giàu mạnh, dân chủ, văn minh. D. nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài. Câu 3: Tổ chức Hiệp ước Vacsava là liên minh A. chính trị, quân sự mang tính phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa. B. hợp tác kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. C. phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. D. chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. Câu 4: Nội dung nào dưới đây phản ánh đầy đủ vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Hỗ trợ liên quân Anh – Mĩ để tiêu diệt phát xít. B. Có vai trò nhất định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. C. Góp phần lớn vào việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. D. Là một trong ba lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định. Câu 5: Ảnh hưởng của chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân ta là gì? A. Pháp phải tìm cách thương lượng với ta. B. Làm cho thực dân Pháp hoang mang. C. Làm nức lòng nhân dân cả nước. D. Triều đình Huế phải kí Hiệp ước Hácmăng. Câu 6: Âm mưu chủ yếu trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ là gì? A. Ngăn chặn, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. B. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới. C. Tham vọng làm bá chủ thế giới. D. Khống chế các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. Câu 7: Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) xác định là A. đánh đuổi đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. B. đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc. C. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    23    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.