Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 403

Hãy tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 403 để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | - 2018 – ã đề: 403 Câu 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ ngành nào? A. Nông nghiệp. B. Sản xuất ô tô. C. Tài chính ngân hàng. D. Công nghiệp. Câu 2: Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), vì sao Pháp thoát khỏi nguy cơ bị Đức tiêu diệt? A. Quân Anh giúp đỡ quân Pháp mở mặt trận phía Tây. B. Nhân dân Pháp nổi dậy chống lại quân Đức. C. Quân Pháp có vũ khí mới. D. Quân Nga tấn công Đức ở Đông Phổ. Câu 3: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào? A. Giao thông vận tải. B. Nông nghiệp. C. Thương nghiệp. D. Công nghiệp. Câu 4: Trong giai đoạn từ tháng 11 - 1942 đến tháng 8 - 1945, chiến thắng nào của Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? A. Cuốc-xcơ. B. Lê-nin-grát. C. Xta-lin-grát. D. Mát-xcơ-va. Câu 5: Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập ở nước Đông Nam Á nào? A. Phi-líp-pin. B. In-đô-nê-xi-a. C. Việt Nam. D. Mã Lai. Câu 6: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến 1941 là A. phát triển giao thông vận tải. B. phát triển công nghiệp nhẹ. C. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. D. phát triển công nghiệp quốc phòng. Câu 7: Nội dung nào dưới đây thể hiện rõ vai trò của Liên hợp quốc? A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. D. Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Câu 8: Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là A. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia. B. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo. C. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây. D. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo. Câu 9: Tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội đấu tranh theo khuynh hướng cách mạng nào? A. Vô sản. B. Bạo động. C. Dân chủ tư sản. D. Ôn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.