Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 405

Sau đây là Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 405 kèm đáp án chi tiết giúp các em học sinh tự đối chiếu, đánh giá sau khi thử sức mình với đề thi. Cùng tham khảo nhé. | - 2018 – Ề ã đề 4 5 Câu 1: Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là A. chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. B. chính nghĩa thuộc về phe Liên minh. C. chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước. D. phi nghĩa thuộc về các bên tham chiến. Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển từ A. đầu những năm 70 của thế kỉ XX. B. đầu những năm 60 của thế kỉ XX. C. những năm 50 của thế kỉ XX. D. cuối những năm 60 của thế kỉ XX. Câu 3: Điểm khác nhau căn bản giữa cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại so với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII là mọi phát minh kĩ thuật đều A. bắt nguồn từ thực tiễn. B. dựa trên các ngành khoa học cơ bản. C. xuất phát từ nhu cầu chiến tranh. D. bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Câu 4: Sự kiện nào dưới đây làm phá sản chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? A. Trận Xta-lin-grát (11 - 1942). B. Trận Mát-xcơ-va (12 -1941). C. Trận En A-la-men (10 - 1942). D. Trận Cuốc-xcơ (8 - 1943). Câu 5: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX là A. mâu thuẫn dân tộc gay gắt. B. sự phân hóa trong nội bộ triều đình phong kiến. C. thực dân Pháp quyết tâm trừ khử phe chủ chiến. D. triều đình phong kiến xuống chiếu Cần vương. Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai có xu hướng liên kết khu vực là A. sự hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính. B. sự mở rộng và đa dạng của quan hệ quốc tế. C. sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất. D. sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc về kinh tế. Câu 7: Các Hội Cứu quốc của mặt trận Việt Minh được bắt đầu xây dựng từ A. trung du, miền núi. B. miền xuôi. C. đồng bằng, trung du. D. miền núi. Câu 8: Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp A. vô sản. B. nông dân. C. công nhân. D. tư sản. Câu 9: Cao trào cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc sau Chiến tranh thế .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    34    2    29-05-2023
82    27    2    29-05-2023
2    38    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.