Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 910

Gửi đến các em Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 910 giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi học kì. tài liệu. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 910 Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm số y log 2 ( x2 3x 2) . A. D (1; 2). B. D ( ;1) (2; ). C. D = ( ;1) 2; . D. D ;1 (2; ). Câu 2: Cho hai đường thẳng d và d / song song với nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành d / ? A. 3. B. Vô số. C. 1. D. 2. 1 Câu 3: Phương trình sin x có nghiệm là 2 5 A. x k ; x B. x k ; x k (k ). k (k ). 6 6 6 6 5 C. x k 2 ; x k 2 (k ). D. x k 2 ; x k 2 (k ). 6 6 6 6 Câu 4: Cho tứ diện ABCD . Gọi I , K theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và AC. Khi đó IK song song với mặt phẳng nào sau đây? A. ( BCD). B. ( ABC ). C. ( ACD). D. ( ABD). Câu 5: Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b ? A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 6: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. Câu 7: Cho hàm số y f ( x) có bảng biến thiên như hình 2 3 +∞ x -∞ vẽ bên. Tìm giá trị cực đại yCĐ và giá trị cực tiểu yCT của +∞ 111223333 hàm số đã cho. y’ 0 0 + 0A. yCĐ 2 và yCT 1. +∞ 1 B. yCĐ 3 và yCT 2. y C. yCĐ 1 và yCT 2. -∞ -2 D. yCĐ 1 và yCT 2. Câu 8: Cho 0 a 1 . Khẳng định nào sau đây là sai? A. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đều có tiệm cận. B. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đối xứng nhau qua đường thẳng y x . C. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tập giá trị. D. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tính đơn điệu trên tập xác định của chúng. 4n 2 n Câu 9: Tính giới hạn M lim . 2 n2 A. M 2. B. M 0. C. M 1. D. M 4. / / / / Câu 10: Cho hình lập phương ABCD. A B C D cạnh a . Tính bán kính R của mặt cầu nội tiếp hình lập phương đã cho theo a . A. R a 2. B. R 2a. C. R a. D. R a 3 2. Câu 11: Tìm x 0 biết

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.