Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 919

Với Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 919 dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 919 Câu 1: Xác định x dương để 2 x 3; x; 2 x 3 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. A. x 3. B. x 3. C. x 3. D. Không có giá trị nào của x. Câu 2: Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là: A. Ba mươi. B. Mười sáu. C. Mười hai. D. Hai mươi. Câu 3: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a ( P) . Chọn mệnh đề sai. A. Nếu b / / a thì b / /( P) . B. Nếu b / /( P) thì b a . C. Nếu b / / a thì b ( P) . D. Nếu b ( P) thì b / / a . Câu 4: Hàm số nào sau đây đồng biến trên ? x x x x e 2 A. y . B. y . C. y 2 . D. y 0,5 . e Câu 5: Cho lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ đáy là tam giác vuông cân tại B, AC a 2 biết góc giữa (A’BC) và đáy bằng 600. Thể tích của khối lăng trụ bằng A. a3 3 3. B. a3 3 2. C. a3 3 6. D. a3 6 6. Câu 6: Phương trình tan x 3 có tập nghiệm là A. . B. k 2 , k . C. k , k . D. k , k . 3 6 3 Câu 7: Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm ABD và M là điểm trên cạnh BC sao cho BM = 2MC. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng A. (ACD). B. (ABD). C. (ABC). D. (BCD). Câu 8: Cho hình chóp S. ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây? A. DC. B. AD. C. AC. D. BD. Câu 9: Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 6. B. 8. C. vô số. D. 4. 3 Câu 10: Cho hàm số y x 3x 2 . Mệnh đề nào dưới đây là đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ; 0) và nghịch biến trên khoảng (0; ) . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; ) . C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ; ) . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 0) và đồng biến trên khoảng (0; ) . Câu 11: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ 2 x 2x 3 2x 1 A. y . B. y . y' x 2 x 2 x 3 2x 5 y .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.