Thông tin về 4 cái mới trong Khoa học xã hội

Thông tin về 4 cái mới trong Khoa học xã hội trình bày cách nhận thức lại cơ sở lý luận của thông tin khoa học và vai trò của nó trong sự phát triển của khoa học hiện đại, cả khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và KHXH&NV. Thông tin về 4 cái mới trong KHXH: Thành tựu mới, Luận điểm mới, phương hướng mới, phương pháp mới,. . | Thông tin về 4 cái mới trong khoa học xã hội Ph¹m Khiªm Ých(*) Tãm t¾t: CÇn nhËn thøc l¹i c¬ së lý luËn cña th«ng tin khoa häc vµ vai trß cña nã trong sù ph¸t triÓn cña khoa häc hiÖn ®¹i, c¶ khoa häc tù nhiªn, khoa häc c«ng nghÖ vµ KHXH&NV. Th«ng tin vÒ 4 c¸i míi trong KHXH: thµnh tùu míi, luËn ®iÓm míi, ph−¬ng h−íng míi, ph−¬ng ph¸p míi, ®−îc x¸c ®Þnh lµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña th«ng tin KHXH ë n−íc ta, còng lµ nhiÖm vô cña ViÖn Th«ng tin KHXH. Tõ kho¸: Khoa häc x· héi, Th«ng tin khoa häc, L−îc thuËt, Tæng thuËt ViÖn Th«ng tin KHXH ra ®êi vµo thêi ®iÓm ®Æc biÖt. Ngµy 8/5/1975 ®óng mét tuÇn sau khi kÕt thóc chiÕn tranh, lËp l¹i hßa b×nh, Thñ t−íng Ph¹m V¨n §ång ký QuyÕt ®Þnh thµnh lËp ViÖn trªn c¬ së thèng nhÊt Th− viÖn KHXH víi Ban Th«ng tin KHXH. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp ViÖn ghi râ: “ViÖn cã chøc n¨ng nghiªn cøu, th«ng b¸o, cung cÊp tin tøc vµ t− liÖu vÒ KHXH cho c¸c c¬ quan cña §¶ng, Nhµ n−íc vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng t¸c KHXH”. ( Ngay tõ khi míi thµnh lËp, ViÖn ®· chó träng nghiªn cøu nhu cÇu cña ng−êi dïng tin vµ ph−¬ng thøc ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Ng−êi dïng tin ë ViÖt Nam cã 3 nhãm chÝnh: C¸c nhµ l·nh ®¹o vµ qu¶n lý; Giíi nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y khoa (*) PGS., Phã Chñ nhiÖm Ch−¬ng tr×nh DÞch thuËt Th«ng tin KHXH&NV, thuéc Liªn hiÖp c¸c Héi UNESCO ViÖt Nam; Nguyªn Phã ViÖn tr−ëng ViÖn Th«ng tin KHXH, ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam. häc; C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu vµ “cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng t¸c KHXH”. Mçi nhãm ng−êi dïng tin trªn ®©y cã yªu cÇu riªng, kh«ng gièng nhau. Tuy nhiªn, c¶ 3 nhãm ®Òu cã nhu cÇu vµ ®ßi hái cao ®èi víi th«ng tin KHXH. Trong thêi gian dµi n−íc ta cã chiÕn tranh, h¬n n÷a nghiªn cøu khoa häc cßn rÊt yÕu kÐm, chóng ta thiÕu nghiªm träng nh÷ng tri thøc míi ®Ó t¸i thiÕt ®Êt n−íc. Trong t×nh h×nh ®ã, ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt nµy, chóng ta ph¶i “nhËp” tri thøc tõ n−íc ngoµi. NhiÖm vô cña ViÖn Th«ng tin KHXH ®−îc x¸c ®Þnh chñ yÕu lµ th«ng b¸o nh÷ng tri thøc míi, s¸ch b¸o khoa häc míi tõ n−íc ngoµi. Th«ng tin khoa häc ph¶i

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    37    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.