Một vài tập quán trong lễ cưới của người Dao Họ ở xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Bài viết trình bày khái quát về nét tập quán trong lễ cưới của người Dao nói chung và đặc biệt của người Dao Họ ở xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào cai nói riêng. Qua đó cho thấy rõ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc người Dao ở Việt Nam vẫn còn duy trì cho đến ngày nay,. . | Một vài tập quán trong lễ cưới của người Dao Họ ở xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Chu Quang C−êng (*) Tãm t¾t: Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc tÕ cña t¸c gi¶ vµ kh¶o cøu tµi liÖu, bµi viÕt tr×nh bµy kh¸i qu¸t mét sè nÐt vÒ tËp qu¸n trong lÔ c−íi cña ng−êi Dao nãi chung vµ ®Æc biÖt cña ng−êi Dao Hä ë x· S¬n Hµ, huyÖn B¶o Th¾ng, tØnh Lµo Cai nãi riªng. Qua ®ã cho thÊy râ nh÷ng nÐt v¨n hãa truyÒn thèng ®Æc s¾c cña téc ng−êi Dao ë ViÖt Nam vÉn cßn ®−îc duy tr× cho ®Õn ngµy nay. Tõ khãa: V¨n hãa, TËp qu¸n, D©n téc thiÓu sè, Dao Hä, Lµo Cai S¬n Hµ lµ x· vïng thÊp n»m ven s«ng Hång cña huyÖn B¶o Th¾ng (tØnh Lµo Cai).(*)TÝnh ®Õn n¨m 2014, diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn toµn x· cã ha víi d©n sè lµ hé, khÈu. Trong ®ã, ng−êi Dao (chñ yÕu lµ Dao Hä) cã 588 khÈu, cßn l¹i lµ c¸c d©n téc Kinh, Tµy, Nïng, Hoa, M−êng, Th¸i, Gi¸y. X· cã 13 th«n b¶n th× 5 th«n thuéc vïng 3; vÒ s¶n xuÊt, c¬ cÊu kinh tÕ n«ng l©m nghiÖp chiÕm 30%, ch¨n nu«i chiÕm 30,53%, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô 39,47%. Theo lêi kÓ cña nhiÒu ng−êi Dao Hä ë x· S¬n Hµ, do tËp qu¸n du canh du c− tr−íc ®©y víi së thÝch tô c− ë n¬i cã nguån n−íc, nªn tõ l©u ®êi ®· h×nh thµnh nh÷ng ®¬n vÞ c− tró lµ lµng Dao Hä gièng nh− b¶n ng−êi Tµy l¸ng giÒng. §ã lµ n¬i c¸c gia ®×nh Dao Hä sinh sèng, (*) B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam. t¹o thµnh c¸c nÕp nhµ riªng, víi ®Æc ®iÓm lµ n»m trong mèi quan hÖ th©n thuéc, anh em cïng dßng téc hoÆc cã h«n nh©n víi nhau. Bëi vËy, c¸c hé gia ®×nh trong mçi lµng Dao Hä n¬i ®©y ®Òu thiÕt lËp mèi quan hÖ th©n thiÕt, lu«n trî gióp nhau mçi khi gia ®×nh cã c«ng viÖc hÖ träng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu còng cho thÊy, lµng ng−êi Dao Hä ë ®©y cßn lµ mét kh«ng gian chøa ®ùng v¨n ho¸ mang b¶n s¾c cña céng ®ång d©n c−. Qua nhiÒu tµi liÖu nghiªn cøu, cã thÓ thÊy trong lÞch sö ph¸t triÓn cña ng−êi Dao còng nh− cña ng−êi Dao Hä ë x· S¬n Hµ, tÝn ng−ìng truyÒn thèng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè t¹o nªn sù cè kÕt céng ®ång, gióp bé phËn ng−êi Dao ë ®©y lu«n ý thøc vÒ m×nh. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    93    1    15-06-2024
5    70    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.