Các đảo nhân tạo ở biển Đông và ảnh hưởng của chúng đến an ninh khu vực

Bài viết trình bày các nội dung về: Các đảo nhân tạo ở Trường sa; Quyền lợi hợp pháp của các đảo nhân tạo theo công ước Liên hiệp Quốc về luật biển,. tài bài viết. | Các đảo nhân tạo ở biển Đông và ảnh hưởng của chúng đến an ninh khu vực MARY FIDES A. QUINTOS. Aritificial islands in the South China sea and their impact on regional (in)security. FSI Insights (CIRSS), , , March 2015. Lan Anh dÞch Tõ khãa: BiÓn §«ng, An ninh khu vùc, LuËt BiÓn, UNCLOS, ASEAN, Tr−êng Sa, Hoµng Sa, Trung Quèc Ngµy 15/5/2014, Philippines c«ng bè mét lo¹t h×nh ¶nh vÒ c¸c ho¹t ®éng khai hoang ®Êt cña Trung Quèc t¹i b·i §¸ G¹c Ma, cho thÊy viÖc tõng b−íc x©y dùng mét hßn ®¶o nh©n t¹o cña Trung Quèc. Vµi th¸ng sau ®ã, th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng t−¬ng tù cña Trung Quèc t¹i b·i §¸ Ga Ven, b·i §¸ T− NghÜa, b·i §¸ Ch©u Viªn, b·i §¸ Ch÷ ThËp, tÊt c¶ ®Òu thuéc quÇn ®¶o Tr−êng Sa ®ang tranh chÊp, ®−îc nhiÒu h·ng th«ng tÊn ®Þa ph−¬ng vµ quèc tÕ ®¨ng t¶i. ViÖc Trung Quèc x©y dùng c¸c ®¶o nh©n t¹o ë Tr−êng Sa ®· vÊp ph¶i nh÷ng lêi chØ trÝch, ®Æc biÖt lµ tõ phÝa Philippines, ViÖt Nam vµ Mü, t¹o nªn nh÷ng c¨ng th¼ng trong khu vùc, dÉn ®Õn gia t¨ng møc ®é nh÷ng th¸ch thøc cã ¶nh h−ëng lªn an ninh khu vùc. C¸c ®¶o nh©n t¹o ë Tr−êng Sa Mét hßn ®¶o, theo C«ng −íc Liªn Hîp Quèc vÒ LuËt BiÓn (UNCLOS), lµ mét khu ®Êt ®−îc h×nh thµnh mét c¸ch tù nhiªn cao h¬n mÆt n−íc biÓn vµ cã thÓ duy tr× sù sèng cña con ng−êi vµ ®êi sèng kinh tÕ riªng cña nã(*). ThuËt ng÷ “®¶o nh©n t¹o” lµ ®Ó chØ “tÊt c¶ nh÷ng c«ng tr×nh, c¬ së ®−îc l¾p ®Æt nh©n t¹o vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c trªn biÓn”, ®©y lµ nh÷ng dÊu hiÖu ban ®Çu cña nh÷ng g× kh«ng ph¶i lµ ®¶o (N. Papadakis, 1977, ). Cô thÓ, mét hßn ®¶o nh©n t¹o lµ mét “sù båi ®Êt do con ng−êi t¹o ra b»ng c¸ch ®Æt ®Êt vµ/hoÆc c¸c lo¹i ®¸ xuèng biÓn trong ®ã cã phÇn t−¬ng tù “tÝnh chÊt l·nh thæ”. Nã kh«ng ph¶i lµ mét cÊu tróc ®−îc h×nh thµnh mét c¸ch tù nhiªn, vÜnh viÔn g¾n liÒn víi ®¸y biÓn vµ ®−îc bao bäc bëi n−íc, cao h¬n mÆt n−íc khi thñy triÒu lªn” (N. Papadakis, 1977, ). ViÖc x©y dùng c¸c ®¶o nh©n t¹o bao gåm viÖc t¹o ra nh÷ng khu ®Êt míi trªn mùc n−íc biÓn b»ng c¸ch lµm l¾ng ®äng c¸c trÇm tÝch mét c¸ch thñ (*) UNCLOS, §iÒu 121 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    254    1    20-06-2024
125    175    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.