Từ thành công vượt biển Thái Bình Dương bằng bè mảng nhìn lại truyền thống hàng hải của người Việt xưa

Bài viết trình bày các nội dung về: Bè mảng Sầm Sơn trong hình thành vượt Thái Bình Dương; Công nghệ thuyền bè ở vùng khai nguyên hàng hải biển Đông; Đôi dòng suy ngẫm thay cho lời kết,. bài viết. | Từ thành công vượt biển Thái Bình Dương bằng bè mảng nhìn lại truyền thống hàng hải của người Việt xưa Lª Thµnh ý(*) Tãm t¾t: Víi nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ di vËt hiÖn cßn, nhiÒu nhµ ph©n tÝch cho r»ng, nÒn v¨n minh §«ng Nam ¸ vµ ch©u Mü cã nhiÒu nÐt t−¬ng ®ång. Cã kh«ng Ýt gi¶ thuyÕt r»ng tõ hµng ngh×n n¨m tr−íc c«ng nguyªn c− d©n §«ng Nam ¸ ®· cã nhiÒu chuyÕn v−ît biÓn thµnh c«ng gi÷a 2 bê Th¸i B×nh D−¬ng réng lín. Nh»m lµm râ nhËn ®Þnh nµy, Tim Severin - nhµ th¸m hiÓm, nhµ sö häc, nhµ v¨n ng−êi Ireland ®· t×m n¬i thö nghiÖm v−ît biÓn b»ng bÌ m¶ng nh−ng kh«ng thµnh. N¨m 1991, «ng ®· ®Õn SÇm S¬n (Thanh Hãa, ViÖt Nam) tæ chøc ®ãng bÌ tre vµ tiÕn hµnh mét h¶i tr×nh dµi trªn biÓn. Sau 6 th¸ng lªnh ®ªnh trªn Th¸i B×nh D−¬ng b»ng chiÕc bÌ m¶ng nhá, ®oµn th¸m hiÓm ®· v−ît qua h¬n h¶i lý an toµn. Tõ thµnh c«ng nµy, tÝnh −u viÖt cña ph−¬ng tiÖn ®¬n s¬ mµ nhiÒu thÕ hÖ ng− d©n ViÖt Nam tõng sö dông ®· ®−îc thÓ hiÖn râ; ®ång thêi truyÒn thèng hµng h¶i ®éc ®¸o cña ng−êi ViÖt x−a còng ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh. Tõ khãa: BiÓn §«ng, Th¸i B×nh D−¬ng, VÞnh B¾c bé, Hµng h¶i, Chñ quyÒn, Kh¶o cæ BÌ m¶ng SÇm S¬n trong hµnh tr×nh v−ît Th¸i B×nh D−¬ng N¨m 1991, mét nhãm th¸m hiÓm ®øng ®Çu lµ Tim Severin (ng−êi Ireland) ®· ®Õn SÇm S¬n; hä lªn rõng, xuèng biÓn nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ nghÒ ®i biÓn b»ng bÌ m¶ng. NhËn thÊy Thanh Hãa lµ n¬i cã nguån nguyªn liÖu tre luång phong phó, phï hîp víi yªu cÇu bÌ m¶ng, Tim Severin ®· chän SÇm S¬n lµm n¬i b¾t ®Çu thùc hiÖn chuyÕn th¸m hiÓm. (*) Sau c¸c thö nghiÖm th¨m dß víi m« h×nh bÌ tre ®Ó ch¹y thö kiÓm ®Þnh søc (*) TS., Héi Khoa häc Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. chÞu sãng, giã, th¸ng 9/1992 nhãm th¸m hiÓm b»ng bÌ m¶ng b¾t ®Çu thùc hiÖn “dù ¸n” v−ît Th¸i B×nh D−¬ng. Víi 6 th¸ng chuÈn bÞ, nhãm sö dông kho¶ng 500 c©y luång, kÕt nèi b»ng nh÷ng sîi m©y víi tæng chiÒu dµi h¬n 100 km, qua bµn tay khÐo lÐo cña nh÷ng ng−êi thî lµnh nghÒ, chiÕc m¶ng v−ît biÓn hoµn thµnh cã kÝch th−íc dµi 20 m, réng 6 m vµ cao 1 m. M¶ng gåm 4 líp luång, gi÷a mçi líp ken

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    28    1    10-06-2023
105    41    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.