Biểu tượng văn hóa của người Gia Rai và sự tiếp biến những biểu tượng này của đạo Công giáo ở Tây Nguyên

Bài viết trình bày: Biểu tượng văn hóa của người Gia Rai và sự tiếp biến của đạo công giáo; Nguyên nhân tiếp biến giá trị văn hóa của người Gia Rai của công giáo; Một số vấn đề đặt ra,. . | Biểu tượng văn hóa của người Gia Rai và sự tiếp biến những biểu tượng này của đạo Công giáo ở Tây Nguyên NguyÔn V¨n Th¾ng(*) Tãm t¾t: T×m hiÓu vÒ biÓu t−îng v¨n hãa - kÕt tinh gi¸ trÞ v¨n hãa téc ng−êi, vµ nghiªn cøu, gi¶i m· vÒ c¸c biÓu t−îng Êy ®· ®−îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu thùc hiÖn. Tuy nhiªn, nghiªn cøu sù tiÕp biÕn c¸c biÓu t−îng v¨n hãa cña ng−êi Gia Rai ë T©y Nguyªn th× cßn rÊt th−a v¾ng. Bµi viÕt nµy lµ mét cè g¾ng cña t¸c gi¶ víi mong muèn kháa lÊp phÇn nµo kho¶ng trèng Êy trong c¸c nghiªn cøu vÒ nh©n häc v¨n hãa ë T©y Nguyªn hiÖn nay. Néi dung bµi giíi thiÖu vµ ph©n tÝch kh¸i qu¸t vÒ c¸c biÓu t−îng v¨n hãa cña ng−êi Gia Rai vµ sù tiÕp biÕn nh÷ng biÓu t−îng nµy cña ®¹o C«ng gi¸o ë T©y Nguyªn, qua ®ã lµm râ nguyªn nh©n cña sù tiÕp biÕn nµy vµ l−u ý ®Õn mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra cÊp thiÕt, ¶nh h−ëng ®Õn c¸c biÓu t−îng v¨n hãa tõ sù tiÕp biÕn nµy. Tõ khãa: BiÓu t−îng v¨n hãa, T©y Nguyªn, Ng−êi Gia Rai, §¹o C«ng gi¸o T©y Nguyªn hiÖn nay gåm 5 tØnh (Kon Tum, Gia Lai, §¾k L¾k, §¾k N«ng vµ L©m §ång) chiÕm 16,8% diÖn tÝch c¶ n−íc, d©n sè trªn 5 triÖu ng−êi, víi 54 téc ng−êi cïng c− tró(*)(DÉn theo: Ban chØ ®¹o T©y Nguyªn, 2009). ë T©y Nguyªn hiÖn cã 4 t«n gi¸o chÝnh ®−îc Nhµ n−íc c«ng nhËn ®ang ho¹t ®éng lµ: C«ng gi¸o, PhËt gi¸o, Tin lµnh vµ Cao ®µi, víi tæng sè tÝn ®å lµ ng−êi, bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè t«n gi¸o kh¸c. Ng−êi Gia Rai lµ mét trong 4 téc ng−êi ng÷ hÖ Nam §¶o, nhãm ng«n ng÷ Malayo - P«linªdi trªn ®Þa bµn T©y Nguyªn (Gia Rai, £ §ª, Chu Ru, (*) TS., ViÖn Khoa häc x· héi vïng T©y Nguyªn. RagLay). Theo Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë n¨m 2009, ng−êi Gia Rai ë ViÖt Nam cã d©n sè ng−êi, c− tró t¹i 47/63 tØnh, thµnh phè (Tæng côc Thèng kª, 2009), trong ®ã, tËp trung ®«ng nhÊt ë tØnh Gia Lai víi ng−êi, chiÕm 90,5% d©n sè téc ng−êi nµy ë ViÖt Nam (Phßng Néi vô thµnh phè Pleiku, 2014). 1. BiÓu t−îng v¨n hãa cña ng−êi Gia Rai vµ sù tiÕp biÕn cña ®¹o C«ng gi¸o ¥i Adai - §øc Chóa trêi Trong tiÕng Gia Rai, Adai = trêi; ¬i = «ng => ¬i adai = .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.