Tổng quan nghiên cứu về các khía cạnh tư tưởng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bài viết có nội dung về: Tìm hiểu quá trình nghiên cứu về tư tưởng trong Truyện Kiều ta thấy các nghiên cứu ngày một sâu sắc, toàn diện, thuyết phục và bản thân tác phẩm cũng ngày một mở ra những chiều sâu mới đến vô cùng,. bài viết. | Tổng quan nghiên cứu về các khía cạnh tư tưởng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du §inh ThÞ §iÓm(*) Tãm t¾t: Trong dßng ch¶y cña lÞch sö, mäi gi¸ trÞ ®Òu chÞu sù thö th¸ch kh¾c nghiÖt cña thêi gian, vµ c¸i g× kh«ng cã gi¸ trÞ sÏ dÇn r¬i vµo quªn l·ng. §óng víi quy luËt Êy, nh÷ng t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm ®Æc s¾c kh«ng ngõng ®−îc nghiªn cøu, bµn luËn hÕt søc s«i næi qua c¸c thêi kú. TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du lµ mét hiÖn t−îng nh− thÕ. Së dÜ kiÖt t¸c TruyÖn KiÒu ®−îc ®«ng ®¶o b¹n ®äc vµ c¸c häc gi¶ bµn luËn, nghiªn cøu nång nhiÖt qua tõng thêi kú bëi trong ®ã Èn chøa nhiÒu gi¸ trÞ, tÝch tô nhiÒu t− t−ëng mµ qua bao nhiªu b−íc ®i cña thêi gian vÉn ch−a bµn luËn hÕt. H¬n hai tr¨m n¨m qua, TruyÖn KiÒu lu«n bÞ ®¸nh thøc, lu«n bÞ tra vÊn, lu«n bÞ ®µo s©u nghiªn cøu; cµng nghiªn cøu, cµng suy ngÉm ng−êi ta cµng thÊy Èn chøa trong ®ã nhiÒu t− t−ëng, nhiÒu gi¸ trÞ phï hîp víi mçi thêi ®¹i mµ nhµ nghiªn cøu ®· ph¸t lé ®Ó tham gia vµo dßng ch¶y cña cuéc sèng hiÖn t¹i. T×m hiÓu qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÒ t− t−ëng trong TruyÖn KiÒu ta thÊy c¸c nghiªn cøu ngµy mét s©u s¾c, toµn diÖn, thuyÕt phôc vµ b¶n th©n t¸c phÈm còng ngµy mét më ra nh÷ng chiÒu s©u míi ®Õn v« cïng. Tõ khãa: TruyÖn KiÒu, Nghiªn cøu TruyÖn KiÒu, T− t−ëng trong TruyÖn KiÒu, NguyÔn Du 1. Nghiªn cøu TruyÖn KiÒu ë thÕ kû XIX chñ yÕu lµ c¸c bµi viÕt cña c¸c nhµ Nho th−êng béc lé sù ®ång c¶m, xãt th−¬ng,(*)chia sÎ víi c¶m høng cña NguyÔn Du vÒ “sè phËn cña tµi t×nh”, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi phô n÷ nhan s¾c, tµi hoa nh−ng b¹c mÖnh. PhÇn lín c¸c nhµ nghiªn cøu ®Òu kh¸m ph¸ khÝa c¹nh t− t−ëng tµi mÖnh t−¬ng ®è trong TruyÖn KiÒu, nh− Ph¹m Quý ThÝch, (*) NCS., Tr−êng SÜ quan T¨ng thiÕt gi¸p. ThËp Thanh ThÞ, Méng Liªn §−êng. VÝ dô, trong Bµi tùa TruyÖn KiÒu cña Méng Liªn §−êng cã viÕt: Trong trêi ®Êt ®· cã ng−êi tµi t×nh tuyÖt thÕ tÊt thÕ nµo còng cã viÖc kh¶m kha bÊt b×nh. Tµi mµ kh«ng ®−îc gÆp gì, t×nh mµ kh«ng ®−îc h¶ hª, ®ã lµ c¨n nguyªn cña hai ch÷ “®o¹n tr−êng” vËy. NhÊn m¹nh nçi th−¬ng tµi t×nh cña t¸c phÈm lµ mét h−íng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    15    1    11-06-2023
248    258    8    11-06-2023
16    42    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.