Tổng thuật Hội thảo khoa học quốc gia “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: Thực trạng và triển vọng”

Bài viết trình bày nội dung như sau: Đổi mới và những trăn trở về vấn đề đổi mới; Thực tiễn đổi mới dưới gốc nhìn lý luận - phê bình; Đổi mới và điểm nhìn từ bên trong (từ lực lượng sáng tác),. . | Tổng thuật Hội thảo khoa học quốc gia: “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: thực trạng và triển vọng” Lª H−¬ng Thñy(*) §Æng Th¸i Hµ(**) TiÕp nèi Héi th¶o khoa häc quèc gia “Ph¸t triÓn v¨n häc ViÖt Nam trong bèi c¶nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ” (th¸ng 5/2014); nh»m tiÕp tôc ®i s©u ®¸nh gi¸, tæng kÕt nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ cña thùc tiÔn s¸ng t¸c v¨n häc ViÖt Nam 30 n¨m ®æi míi, ngµy 28/5/2015, ( t¹i Hµ Néi, ViÖn V¨n häc ®· tæ chøc Héi th¶o khoa häc quèc gia “S¸ng t¸c v¨n häc ViÖt Nam thêi kú §æi míi: thùc tr¹ng vµ triÓn väng”. H¬n 70 tham luËn ®· ®−îc göi tíi Héi th¶o. C¸c b¸o c¸o tham luËn vµ ý kiÕn trao ®æi t¹i Héi th¶o ®· ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®æi míi v¨n häc, vÒ ®éi ngò s¸ng t¸c, nh÷ng hiÖn t−îng t¸c gi¶ t¸c phÈm tiªu biÓu, nh÷ng ®æi míi trªn ph−¬ng diÖn thÓ lo¹i, thµnh tùu vµ h¹n chÕ còng nh− kinh nghiÖm thÈm mü vµ bµi häc cña v¨n ch−¬ng thêi ®æi míi,. C¸c vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn s¸ng t¸c v¨n häc thêi kú §æi míi ®· ®−îc ®¸nh gi¸ vµ soi chiÕu tõ ®iÓm nh×n cña c¸c nhµ lý luËn phª b×nh còng nh− cña chÝnh lùc l−îng viÕt víi t− c¸ch lµ nh÷ng chñ thÓ s¸ng t¹o. (* (*) TS., ViÖn V¨n häc. ThS., ViÖn V¨n häc. (**) 1. §æi míi vµ nh÷ng tr¨n trë vÒ vÊn ®Ò ®æi míi Më ®Çu phiªn Khai m¹c, B¸o c¸o ®Ò dÉn x¸c ®Þnh, träng t©m cña héi th¶o lÇn nµy lµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tiÔn s¸ng t¸c v¨n häc ®æi míi. V× h¬n mäi lÜnh vùc kh¸c cña ®êi sèng v¨n häc, ®©y lµ lÜnh vùc n¨ng ®éng nhÊt, dÊu Ên ®æi míi hiÖn lªn râ nÐt nhÊt. T¹i ®ã b¹n ®äc nghe thÊy h¬i thë nãng hæi cña cuéc sèng, nh÷ng tri nhËn míi mÎ cña nhµ v¨n vÒ thÕ giíi, vÒ lÞch sö vµ con ng−êi, n¬i thai nghÐn vµ ph¸t lé nh÷ng t− t−ëng mÜ häc míi, n¬i thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt sù nh¹y c¶m v¨n hãa cña nhµ v¨n. §æi míi, héi nhËp chÝnh lµ nh÷ng tõ khãa quan träng nhÊt khi nãi vÒ v¨n häc tõ sau n¨m 1986. Sù tr¨n trë vÒ vÊn ®Ò ®æi míi còng cã thÓ ®−îc thÊy ngay trong B¸o c¸o ®Ò dÉn héi th¶o: “Tõ sau c¸i mèc cña c«ng cuéc ®æi míi n¨m 1986, v¨n häc ViÖt Nam ®ang ë ®©u trªn b¶n ®å v¨n häc thÕ giíi, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    323    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.