Quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị - Những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc

Bài viết trình bày: Những nội dung chủ yếu và tính quá trình của các cải cách kinh tế, cải cách chính trị ở Nhật Bản; Những nội dung chủ yếu và tính quá trình của các cải cách kinh tế, cải cách chính trị ở Trung Quốc; Những kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị ở Nhật Bản và Trung Quốc,. . | Quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị Những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc Lª Minh Qu©n(*) Tãm t¾t: NhËt B¶n vµ Trung Quèc lµ hai trong sè nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang tiÕn hµnh nh÷ng cuéc c¶i c¸ch, trong ®ã quan träng vµ chñ yÕu lµ c¶i c¸ch kinh tÕ, c¶i c¸ch chÝnh trÞ vµ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. ViÖc t×m hiÓu nh÷ng kinh nghiÖm - ®−îc kh¸i qu¸t tõ thùc tiÔn c¶i c¸ch kinh tÕ, c¶i c¸ch chÝnh trÞ vµ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a chóng tõ hai quèc gia nµy, ch¾c ch¾n, cã gi¸ trÞ tham kh¶o ®èi víi qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ, ®æi míi chÝnh trÞ vµ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a ®æi míi kinh tÕ vµ ®æi míi chÝnh trÞ trong c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam hiÖn nay. Tõ khãa: ChÝnh trÞ häc, C¶i c¸ch chÝnh trÞ, C¶i c¸ch kinh tÕ 1. Nh÷ng néi dung chñ yÕu vµ tÝnh qu¸ tr×nh cña c¸c c¶i c¸ch kinh tÕ, c¶i c¸ch chÝnh trÞ ë NhËt B¶n ë NhËt B¶n, trong cuéc c¶i c¸ch thêi Minh TrÞ (1868-1911), vÒ chÝnh trÞ, NhËt B¶n tõng b−íc b·i bá hÖ thèng chÝnh trÞ phi tËp trung hãa vµ quyÒn lùc cña c¸c l·nh chóa ®Þa ph−¬ng;(*)lo¹i bá hÖ thèng ®¼ng cÊp, t¹o ®ång thuËn vµ thèng nhÊt ý chÝ quèc gia, huy ®éng mäi nguån lùc cho ph¸t triÓn; ban hµnh hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, h×nh thµnh chÕ ®é d©n chñ vµ ChÝnh phñ theo h−íng ph−¬ng T©y; c¶i c¸ch chÕ ®é bÇu cö, t¹o b×nh ®¼ng chÝnh trÞ; duy tr× hßa b×nh vµ æn ®Þnh x· héi. VÒ kinh tÕ, NhËt B¶n còng ®· tõng b−íc b·i bá nh÷ng luËt lÖ phong kiÕn vÒ h¹n chÕ tù do kinh tÕ, huy ®éng nguån lùc cho hiÖn ®¹i hãa vµ (*) ., Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh. ph¸t triÓn kinh tÕ; b·i bá “ng¨n s«ng cÊm chî”; xãa bá kinh tÕ hiÖn vËt, tiÕn ®Õn kinh tÕ thÞ tr−êng t− b¶n; c¶i c¸ch tiÒn tÖ; më réng quan hÖ víi ph−¬ng T©y ®Ó tiÕp thu t− t−ëng vµ kü thuËt míi, khuyÕn khÝch ngo¹i th−¬ng. Trong cuéc c¶i c¸ch nµy, NhËt B¶n ®· ®i tõ c¶i c¸ch chÝnh trÞ ®Õn c¶i c¸ch kinh tÕ vµ sau ®ã kÕt hîp c¶i c¸ch chÝnh trÞ vµ c¶i c¸ch kinh tÕ (vµ c¶i c¸ch x· héi ®ång thêi), ®o¹n tuyÖt víi kinh tÕ vµ chÝnh trÞ phong kiÕn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.