Về phát huy dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nông thôn mới

Bài viết trình bày về: Một số kết quả đạt được; Một số hạn chế; Nguyên nhân tồn tại hạn chế; Một số kinh nghiệm bước đầu, | Về phát huy dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nông thôn mới (trường hợp thành phố Hải Phòng) Lª Kh¾c Nguyªn Anh(*) Tãm t¾t: Ph¸t huy d©n chñ ë c¬ së ®· ®−îc thùc tiÔn kh¼ng ®Þnh lµ mét chñ tr−¬ng ®óng ®¾n, t¸c ®éng tÝch cùc tíi nhiÒu mÆt cña ®êi sèng x· héi. §Ó viÖc ph¸t huy d©n chñ ngµy cµng cã hiÖu qu¶, mang tÝnh bÒn v÷ng vµ l©u dµi ë c¸c ®Þa ph−¬ng, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh x©y dùng n«ng th«n míi hiÖn nay, ®ßi hái ph¶i cã sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o th−êng xuyªn cña c¸c cÊp ñy; sù thùc hiÖn nghiªm tóc, s¸ng t¹o, cã tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn, MÆt trËn Tæ quèc, c¸c ®oµn thÓ vµ sù h−ëng øng tÝch cùc cña c¸c tÇng líp nh©n d©n. Bµi viÕt lµ mét phÇn kÕt qu¶ ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p thùc hiÖn d©n chñ vµ an sinh x· héi ë c¸c x· thµnh phè H¶i Phßng phôc vô x©y dùng n«ng th«n míi” do chóng t«i thùc hiÖn tõ n¨m 2013-2015, d−íi sù chñ tr× cña tr−êng §¹i häc H¶i Phßng. Néi dung bµi viÕt kh¸i qu¸t mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së vµ ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ ®−îc thùc hiÖn ë thµnh phè H¶i Phßng thêi gian qua, tõ ®ã lµm râ mét sè h¹n chÕ, lý gi¶i nguyªn nh©n vµ rót ra mét sè kinh nghiÖm b−íc ®Çu. Tõ khãa: D©n chñ c¬ së, §æi míi chÝnh trÞ, N«ng th«n míi, H¶i Phßng Thµnh phè H¶i Phßng cã 15 quËn huyÖn, trong tæng sè 223 ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, ph−êng th× h¬n 2/3 sè ®¬n vÞ nµy thuéc ®Þa bµn n«ng th«n (143 x· vµ 10 thÞ trÊn thuéc 8 huyÖn).(*)Trong nh÷ng n¨m qua, Thµnh ñy, Héi ®ång nh©n d©n, ñy ban nh©n d©n Thµnh phè ®· cã nhiÒu chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p ®Ó triÓn khai thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña Trung −¬ng vµ c¸c v¨n b¶n, chØ thÞ cña ChÝnh phñ vÒ x©y dùng n«ng th«n míi. §Æc biÖt viÖc ®æi míi ho¹t ®éng hÖ (*) ThS. ChÝnh s¸ch c«ng. thèng chÝnh trÞ, ph¸t huy vai trß lµ chñ vµ lµm chñ cña n«ng d©n c¸c x· ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, gãp phÇn hoµn thiÖn c¸c tiªu chÝ x©y dùng n«ng th«n míi ë c¸c x·. 1. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®−îc ñy ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng thêi gian qua ®· lµm tèt c«ng t¸c qu¸n triÖt, tuyªn truyÒn, tËp huÊn nh»m n©ng cao nhËn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    257    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.