Về sự thăng tiến trong công tác của nữ cán bộ, công chức

Bài viết trình bày nội dung về: Sự thăng tiến của phục nữ trong hoạt động chính trị; Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên gia tăng; Tỷ lệ nữ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý nhà nước; Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức được bổ nhiệm các chức doanh lãnh đạo,. . | Về sự thăng tiến trong công tác của nữ cán bộ, công chức (trường hợp tỉnh Tuyên Quang) §ç ThÞ Thanh H−¬ng(*) Tãm t¾t: Tuyªn Quang lµ mét trong nh÷ng tØnh cã sè l−îng n÷ ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n, ñy viªn ban chÊp hµnh ®¶ng bé c¸c cÊp cao so víi c¸c tØnh trªn toµn quèc. Tû lÖ n÷ tham gia Ban ChÊp hµnh ®¶ng bé, kÕt n¹p §¶ng, ®−îc cö ®i häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, lý luËn chÝnh trÞ, qu¶n lý nhµ n−íc ngµy cµng t¨ng. Néi dung bµi viÕt tËp trung ph©n tÝch, so s¸nh c¸c tû lÖ trªn gi÷a c¸c n¨m, c¸c giai ®o¹n trong thêi gian tõ n¨m 2005-2013 ®Ó lµm râ nhËn ®Þnh võa nªu. KÕt qu¶ ph©n tÝch còng cho thÊy mét sè kÕt qu¶ ®¸nh dÊu sù th¨ng tiÕn cña n÷ c¸n bé, c«ng chøc trong tØnh, ®ång thêi ph¸t hiÖn mét sè h¹n chÕ cña phô n÷ trong häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó quy ho¹ch, bæ nhiÖm c¸c vÞ trÝ l·nh ®¹o. Qua ®ã ®ãng gãp mét vµi ý kiÕn nh»m thóc ®Èy sù th¨ng tiÕn cña n÷ c¸n bé, c«ng chøc mét c¸ch hiÖu qu¶. Tõ khãa: TØnh ñy Tuyªn Quang, Quy ho¹ch c¸n bé, C«ng chøc viªn chøc, B×nh ®¼ng c¬ héi 1. Sù th¨ng tiÕn cña phô n÷ trong ho¹t ®éng chÝnh trÞ Mét tiªu chÝ râ nhÊt vÒ b×nh ®¼ng giíi lµ sù th¨ng tiÕn cña phô n÷ trong c«ng t¸c thuéc c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ - x· héi. §· cã nhiÒu nghiªn cøu vÒ sù tham gia cña phô n÷ trong bé m¸y l·nh ®¹o, qu¶n lý cÊp quèc gia vµ cÊp c¬ së, trong n−íc vµ quèc tÕ.(*)C¸c nghiªn cøu vÒ néi dung nµy cho thÊy, cµng nhiÒu phô n÷ n¾m gi÷ c¸c chøc vô trong bé m¸y l·nh ®¹o, qu¶n lý th× quyÒn cña phô n÷ cµng ®−îc ®¶m b¶o thùc thi vµ vai trß cña phô n÷ cµng ®−îc t¨ng lªn (TrÇn ThÞ V©n Anh, Lª Ngäc Hïng, (*) NCS. Khoa X· héi häc, Tr−êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. 2000; Lª Ngäc Hïng, NguyÔn ThÞ Mü Léc, 2000). Tuy nhiªn, vÉn cÇn thu thËp, xö lý vµ ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu thùc tÕ vÒ sù th¨ng tiÕn nghÒ nghiÖp cña phô n÷ ë c¸c ®Þa ph−¬ng, nhÊt lµ ë tØnh miÒn nói n¬i cã ®ång bµo d©n téc vµ ®êi sèng cßn nhiÒu khã kh¨n ®Ó cã thÓ lµm phong phó d÷ liÖu vÒ b×nh ®¼ng giíi vµ gîi më suy nghÜ vÒ gi¶i ph¸p

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.