Từ truyền thống đến thị trường: Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bài viết trình bày về: Kinh tế hàng hóa ở khu vực miền núi vùng đồng bào ít người; Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tà Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai,. . | Từ truyền thống đến thị trường: Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Bïi Minh Hµo(*) Tãm t¾t: Trong vµi thËp kû qua, víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ®« thÞ võa vµ nhá ë miÒn nói, nÒn kinh tÕ hµng hãa ë vïng d©n téc Ýt ng−êi ph¸t triÓn nhanh chãng. Sù h×nh thµnh thÞ tr−êng, ®Æc biÖt lµ sù chuyÓn ®æi vÒ mÆt kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ truyÒn thèng sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ®· t¸c ®éng toµn diÖn ®Õn ®êi sèng kinh tÕ, v¨n hãa vµ x· héi cña c¸c d©n téc Ýt ng−êi. Qua nhiÒu n¨m kh¶o s¸t sù chuyÓn ®æi kinh tÕ cña ng−êi Dao §á ë x· T¶ Ph×n, huyÖn Sa Pa, tØnh Lµo Cai, chóng t«i muèn lµm râ h¬n vÒ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ ë miÒn nói, trong tr−êng hîp nµy lÊy ®èi t−îng lµ ng−êi Dao §á ë x· T¶ Ph×n, huyÖn Sa Pa, tØnh Lµo Cai. Trªn c¬ së ®ã, bµi viÕt cho thÊy nh÷ng yÕu tè ®Æc tr−ng còng nh− nh÷ng quy luËt chung cña qu¸ tr×nh thÞ tr−êng hãa miÒn nói ®ang diÔn ra ngµy cµng s©u réng ë ViÖt Nam. Tõ khãa: Kinh tÕ thÞ tr−êng, ThÞ tr−êng hãa, ChuyÓn ®æi kinh tÕ, D©n téc Ýt ng−êi, Ng−êi Dao §á, Sa Pa I. Kinh tÕ hµng hãa ë khu vùc miÒn nói vïng ®ång bµo d©n téc Ýt ng−êi 1. MiÒn nói, vïng ®ång bµo d©n téc Ýt ng−êi lµ mét d¹ng n«ng th«n ®Æc biÖt. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, “chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng hãa lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan cã tÝnh quy luËt.(*)§−a n«ng th«n n−íc ta chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng hãa lµ mét tÊt yÕu lÞch sö” (Phan §¹i Do·n, 1989, ). §Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ hµng hãa miÒn nói lµ ph¸t triÓn thÊp, chËm, dùa trªn sù n©ng cao n¨ng suÊt vµ s¶n (*) Trung t©m Di s¶n c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam. l−îng cña c¸c ngµnh ®· cã tr−íc ®ã ®Ó t¹o ra s¶n phÈm d− thõa ®em ®i trao ®æi; ph¸t triÓn trªn nÒn t¶ng cña n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ th−¬ng nghiÖp, yÕu tè c«ng nghiÖp mê nh¹t. Kinh tÕ hµng hãa diÔn ra cã c¸c yÕu tè thÞ tr−êng chi phèi nh−ng kh«ng mang tÝnh quyÕt ®Þnh v× c¸c quy luËt thÞ tr−êng biÓu hiÖn kh«ng trän vÑn. Cã thÓ nãi, ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa n«ng th«n nãi chung vµ miÒn nói nãi riªng ®· t¹o ra mét b−íc tiÕn míi trong sù ph¸t

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.