Phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài: Nhìn từ các cuộc nghiên cứu

Bài viết Phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài: Nhìn từ các cuộc nghiên cứu trình bày nội dung về Thực trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài; Nguyên nhân phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài; Một số biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài,. . | Phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài: nhìn từ các cuộc nghiên cứu L−¬ng ThÞ Thu Trang(*) Tãm t¾t: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc kÕt h«n víi ng−êi n−íc ngoµi ®· trë thµnh hiÖn t−îng kh«ng cßn míi ë n−íc ta vµ trë thµnh mét vÊn ®Ò ®−îc nhiÒu ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng vµ d− luËn quan t©m. C¸c nghiªn cøu chuyªn s©u vÒ hiÖn t−îng nµy ®· chØ ra ®−îc nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc mµ c¸c cuéc h«n nh©n cã yÕu tè n−íc ngoµi mang l¹i. Tuy nhiªn, kho¶ng m−êi n¨m trë l¹i ®©y, b¸o chÝ trong vµ ngoµi n−íc ®· liªn tôc ®−a tin vÒ nh÷ng vô viÖc c« d©u ViÖt Nam ë n−íc ngoµi bÞ x©m h¹i nghiªm träng vÒ nh©n phÈm, tinh thÇn còng nh− th©n thÓ. Cã nh÷ng c« d©u ViÖt bÞ chång vµ gia ®×nh nhµ chång ngo¹i quèc hµnh h¹, ®¸nh ®Ëp, ®èi xö tµn nhÉn, b¾t lµm n« lÖ t×nh dôc, ph¶i bá trèn ra sèng ngoµi vßng ph¸p luËt hoÆc trë vÒ ViÖt Nam trong t×nh tr¹ng th−¬ng tËt, tµn t¹. §au lßng h¬n, cã ng−êi ph¶i bá m¹ng n¬i xø ng−êi do bÞ chång ngo¹i quèc s¸t h¹i rÊt th−¬ng t©m §ã lµ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®¸ng lo ng¹i cña vÊn ®Ò nµy. Néi dung bµi viÕt gãp phÇn lµm râ thùc tr¹ng phô n÷ ViÖt Nam kÕt h«n víi ng−êi n−íc ngoµi nh÷ng n¨m gÇn ®©y, lý gi¶i nguyªn nh©n vµ tæng hîp mét sè gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m gi¶m thiÓu rñi ro trong h«n nh©n cã yÕu tè n−íc ngoµi cña c¸c c« d©u ViÖt. Tõ khãa: Phô n÷ ViÖt Nam, H«n nh©n vµ gia ®×nh, H«n nh©n cã yÕu tè n−íc ngoµi, C« d©u ViÖt 1. Thùc tr¹ng phô n÷ ViÖt Nam kÕt h«n víi ng−êi n−íc ngoµi(*) ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua, c¸c quan hÖ h«n nh©n cã yÕu tè n−íc ngoµi ®· ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, trong ®ã chñ yÕu lµ viÖc kÕt h«n gi÷a phô n÷ ViÖt Nam víi chång lµ ng−êi n−íc ngoµi. Theo thèng kª cña Bé T− ph¸p c«ng bè t¹i Héi nghÞ Phô n÷ ng−êi ViÖt Nam t¹i n−íc ngoµi ®−îc tæ chøc t¹i Hµ Néi (*) ThS., Nghiªn cøu viªn, ViÖn Th«ng tin KHXH. vµo th¸ng 11/2013, tõ n¨m 2008-2010, cã gÇn phô n÷ ViÖt Nam kÕt h«n víi ng−êi n−íc ngoµi. NghÜa lµ trung b×nh mçi n¨m cã gÇn phô n÷ ViÖt Nam lÊy chång n−íc ngoµi, trong ®ã tËp trung nhiÒu ë §µi Loan, Trung Quèc, Hµn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    34    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.