Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế

Bài viết Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế trình bày nội dung về: Những ý kiến từ thực tế Hoa Kì; Hai nền văn hóa chính trị,. . | Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột quốc tế Fedotova . (2015), “Razlichie politicheskikh kyltur i mezhdunarodnye konflikty”, Politicheskie issledovanija, No1, . NguyÔn ThÞ Kim Anh dÞch Tãm t¾t: C¸c sù kiÖn kÞch tÝnh ë Ukraine ®ang ph¸ vì trËt tù thÕ giíi hiÖn h÷u vµ ch−a ®−îc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vÒ b¶n chÊt. T×nh h×nh chØ ®−îc xem xÐt thuÇn tóy vÒ mÆt chÝnh trÞ, vµ Ýt ®−îc th¶o luËn ë møc ®é lý luËn, kh¸c víi c¸c nghiªn cøu nghiªm tóc thêi ChiÕn tranh L¹nh. Bµi viÕt nµy cung cÊp c¸i nh×n tæng quan vÒ mét sè quan ®iÓm cña c¸c nhµ nghiªn cøu ng−êi Mü - nh÷ng ng−êi ®ang lo ng¹i vÒ nh÷ng thay ®æi kh«ng thÓ ®¶o ng−îc, hä lµ nh÷ng ng−êi kh«ng ®ång ý hoÆc kh«ng hoµn toµn ®ång ý víi Washington. ViÖc nghiªn cøu nh÷ng quan ®iÓm cña hä gióp t¸c gi¶ nhËn thøc ®−îc sù kh¸c nhau gi÷a v¨n hãa chÝnh trÞ cña Nga vµ ph−¬ng T©y. N−íc Nga, cã môc ®Ých râ rµng khi b¶o vÖ nh÷ng lîi Ých quèc gia cña m×nh ë cÊp ®é ®Þa chÝnh trÞ, ®ang ph¶i ®èi mÆt víi c¸c quan niÖm cña ph−¬ng T©y vÒ c¶i c¸ch d©n chñ, vµ trªn thùc tÕ ®ang che giÊu nh÷ng lîi Ých ®Þa chÝnh trÞ cña viÖc më réng ph¹m vi ¶nh h−ëng cña ph−¬ng T©y. T¸c gi¶ ®· cè g¾ng cho thÊy r»ng, nh÷ng kh¸i niÖm quan träng trong viÖc t×m hiÓu cuéc xung ®ét "ph−¬ng T©y - phi ph−¬ng T©y" lµ mét cam kÕt tiÕp tôc c¸c m« h×nh hiÖn ®¹i hãa kiÓu ph−¬ng T©y cña c¸c n−íc kh«ng thuéc ph−¬ng T©y trªn con ®−êng b¾t kÞp sù ph¸t triÓn cña ph−¬ng T©y. M« h×nh nµy kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn cña qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i hãa ë nhiÒu quèc gia kh«ng thuéc ph−¬ng T©y, tr−íc hÕt lµ ë Nga vµ Trung Quèc. Khi x©y dùng m« h×nh hiÖn ®¹i hãa quèc gia, Nga vµ Trung Quèc ®· thu thËp kinh nghiÖm cña c¶ ph−¬ng T©y vµ nh÷ng n−íc kh«ng thuéc ph−¬ng T©y, trªn c¬ së sö dông nÒn v¨n hãa riªng cña hä nh− mét nguån lùc ph¸t triÓn. Theo quan ®iÓm nµy, d©n chñ kh«ng ph¶i lµ mét thiÕt kÕ cã s½n, mµ ph¶i ®−îc x©y dùng bëi mçi quèc gia, vµ ®−îc sù chÊp nhËn cña quÇn chóng. C¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng cña Nga hiÖn nay ®ang dËy sãng, vµ ®−îc ®Æt lªn hµng ®Çu, ®iÒu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    23    1    08-06-2023
114    8    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.