Tư duy học - Một giới thiệu dẫn nhập

Bài viết Tư duy học - Một giới thiệu dẫn nhập trình bày nội dung về: Tư duy học chuyên biệt; Tư duy học đại cương; Cơ sở tư duy học đại cương, bài viết | Tư duy học - Một giới thiệu dẫn nhập T« Duy Hîp(*) Tãm t¾t: T− duy häc (Thinking Studies) lµ mét bé m«n häc thuËt (lý luËn vµ khoa häc) rÊt míi mÎ ë tÇm quèc gia vµ c¶ quèc tÕ, dùa trªn 2 nÒn t¶ng lµ TriÕt häc T− duy (Thinking Philosophy) vµ Khoa häc T− duy (Thinking Science), thùc hiÖn c¶ 3 chøc n¨ng: nghiªn cøu, ®µo t¹o, vµ øng dông. T− duy häc cã thÓ ®−îc quan niÖm bao gåm 3 bé phËn hîp thµnh sau: 1/ T− duy häc chuyªn biÖt (Specialized Thinking Studies); 2/ T− duy häc ®¹i c−¬ng (General Thinking Studies); vµ 3/ C¬ së T− duy häc ®−¬ng ®¹i (Foundation of Contemporary Thinking Studies). Tõ khãa: T− duy häc, T− duy häc chuyªn biÖt, T− duy häc ®¹i c−¬ng, T− duy häc ®−¬ng ®¹i I. T− duy häc chuyªn biÖt(*) T− duy häc chuyªn biÖt ®i s©u vµo c¸c chñ ®Ò/vÊn ®Ò chuyªn biÖt vÒ T− duy nh−: T− duy khoa häc, T− duy kü thuËt, T− duy hÖ thèng, T− duy s¸ng t¹o, T− duy kinh tÕ, T− duy chÝnh trÞ,. Cho ®Õn nay, ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ T− duy häc chuyªn biÖt, tiªu biÓu lµ nh÷ng c«ng tr×nh sau ®©y: - Helga Nowotny, Peter Scott, Michael Gibbons (2009), T− duy l¹i Khoa häc. Tri thøc vµ C«ng chóng trong Kû nguyªn bÊt ®Þnh (Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty, Polity Press Ltd. Cambridge. UK. 2002), Ng−êi dÞch: §Æng Xu©n L¹ng & Lª Quèc Quýnh, Nxb. Tri Thøc, Hµ Néi. (*) , Gi¸m ®èc Trung t©m Khoa häc T− duy (CTS), Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ Kü thuËt ViÖt Nam (VUSTA). - Jamshid Gharajdaghi (2005), T− duy hÖ thèng. Qu¶n lý hçn ®én vµ phøc hîp. Mét c¬ së cho thiÕt kÕ kiÕn tróc kinh doanh (Systems Thinking. Managing Chaos and Complexity. A Platform for Designing Business Architecture, Butterworth - Heinemann. Boston Oxford – Auckland, Johannesburg - Melbourne - New Delhi, 1999), Ng−êi dÞch: Chu TiÕn ¸nh, Nxb. Khoa häc x· héi, Hµ Néi. - NhiÒu t¸c gi¶, Rowan Gibson (biªn tËp) (2006), T− duy l¹i t−¬ng lai (Rethinking the Future, Nicholas Brealcy Publishing. London & Boston. 1998), Ng−êi dÞch: Vò TiÕn Phóc, D−¬ng Thñy, Phi Hoµnh, Nxb. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    736    3    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.