Xóa đói giảm nghèo ở vùng người Chăm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

Bài viết Xóa đói giảm nghèo ở vùng người Chăm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận trình bày nội dung về: Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở người Chăm tỉnh Ninh Thuận; Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở người Chăm tỉnh Bình Thuận; Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách thực tiễn sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào Chăm và những kiến nghị, | Xóa đói giảm nghèo ở vùng người Chăm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận M· §iÒn C−(*) Tãm t¾t: Thêi gian qua, mÆc dï, t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ c«ng cuéc xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë vïng ®ång bµo Ch¨m thuéc hai tØnh Ninh ThuËn vµ B×nh ThuËn ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn ®¸ng kÓ, nh−ng vÉn ch−a ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nh− mong muèn, ®Æc biÖt lµ ch−a t−¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc vèn cã cña vïng vµ cña chÝnh ®ång bµo Ch¨m. Bµi viÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë vïng ng−êi Ch¨m thuéc hai tØnh Ninh ThuËn vµ B×nh ThuËn, trªn c¬ së ®ã ®Æt ra mét sè vÊn ®Ò ®èi víi chÝnh s¸ch vµ thùc tiÔn s¶n xuÊt, xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë vïng ®ång bµo Ch¨m t¹i hai tØnh nµy. Víi c¸c kiÕn nghÞ mang tÝnh gi¶i ph¸p, bµi viÕt gãp phÇn ®Þnh h−íng c«ng t¸c triÓn khai chÝnh s¸ch d©n téc cña §¶ng vµ Nhµ n−íc còng nh− c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña TØnh ñy, HuyÖn ñy cña hai tØnh Ninh ThuËn vµ B×nh ThuËn vÒ ng−êi Ch¨m, ph¸t triÓn vïng ®ång bµo Ch¨m toµn diÖn c¶ vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi, an ninh, quèc phßng,. Tõ khãa: Xãa ®ãi gi¶m nghÌo, Ng−êi Ch¨m, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn I. Thùc tr¹ng xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë ng−êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn(*) Theo b¸o c¸o cña TØnh ñy Ninh ThuËn, ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng−êi Ch¨m trong tØnh, tõ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2011, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi tØnh Ninh ThuËn ®· ®Çu t− cho ng−êi d©n vay vèn víi sè tiÒn d− nî triÖu ®ång/ hé vay, trong ®ã: vay hé nghÌo triÖu ®ång/ hé, vay sinh viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n triÖu ®ång/ hé, vay gi¶i quyÕt viÖc lµm triÖu ®ång/367 hé, vay xuÊt (*) ThS., Héi ®ång D©n téc cña Quèc héi. khÈu lao ®éng 44 triÖu ®ång/5lao ®éng, vay n−íc s¹ch vÖ sinh m«i tr−êng n«ng th«n triÖu ®ång/ hé, vay hé nghÌo vÒ nhµ ë triÖu ®ång/305 hé, vay hé s¶n xuÊt kinh doanh t¹i vïng khã kh¨n triÖu ®ång/723 hé, vay hé d©n téc ®Æc biÖt khã kh¨n theo QuyÕt ®Þnh 32 víi sè tiÒn triÖu ®ång/277 hé, cho vay th−¬ng nh©n t¹i vïng khã kh¨n 731 triÖu ®ång/27 hé .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    48    2    11-06-2023
8    143    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.