Hát đúm của người Thổ và vấn đề giữ gìn, bảo tồn trong bối cảnh hiện nay

Bài viết Hát đúm của người Thổ và vấn đề giữ gìn, bảo tồn trong bối cảnh hiện nay trình bày nội dung về: Đôi nét về hát đúm của ngươi Thổ; Một số đánh giá và đề xuất,. . | Hát đúm của người Thổ và vấn đề giữ gìn, bảo tồn trong bối cảnh hiện nay TrÞnh H÷u Anh(*) vµ TrÇn §øc Tïng(**) Tãm t¾t: H¸t ®óm lµ sinh ho¹t v¨n hãa g¾n bã mËt thiÕt víi ®êi sèng céng ®ång ng−êi Thæ, cßn ®−îc gäi lµ h¸t em «i. VÒ b¶n chÊt, gièng nhiÒu lo¹i h×nh ©m nh¹c d©n gian kh¸c, h¸t ®óm còng lµ mét h×nh thøc giao duyªn nam n÷. Trong truyÒn thèng, h¸t ®óm phæ biÕn réng r·i ë c¸c x· thuéc huyÖn Nh− Xu©n, Thanh Hãa - n¬i cã nhiÒu ng−êi Thæ sinh sèng vµ còng lµ n¬i giao thoa m¹nh mÏ cña v¨n hãa ViÖt Th¸i - M−êng, ®©y còng lµ ®Þa bµn chóng t«i thùc hiÖn nghiªn cøu vµ ph¶n ¸nh trong bµi viÕt. Néi dung bµi viÕt gãp phÇn lµm râ nguån gèc còng nh− vÞ trÝ cña h¸t ®óm trong chuçi c¸c sinh ho¹t ®êi sèng cña ng−êi Thæ. Kh«ng gian diÔn x−íng cña h¸t ®óm vµ nh÷ng gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña nã còng ®−îc thÓ hiÖn râ th«ng qua l¨ng kÝnh céng ®ång. Qua ®ã, chóng t«i cã mét sè ®¸nh gi¸ chung vÒ hiÖn tr¹ng h¸t ®óm cña ng−êi Thæ (x· Yªn LÔ) hiÖn nay vµ ®−a ra mét sè ®Ò xuÊt gãp phÇn b¶o tån lo¹i h×nh v¨n hãa truyÒn thèng nµy. Tõ khãa: Ng−êi Thæ, H¸t ®óm, DiÔn x−íng, Thanh Hãa Yªn LÔ lµ mét x· cã nhiÒu téc ng−êi sinh sèng, trong ®ã ng−êi Thæ chiÕm ®a sè. HiÖn nay toµn x· cã hé, víi nh©n khÈu; cã 4 d©n téc Thæ, M−êng, Th¸i, Kinh, trong ®ã ng−êi Thæ chiÕm 62,7%, ng−êi Kinh chiÕm 32,77%, ng−êi M−êng chiÕm 3,12% vµ ng−êi Th¸i chiÕm 1,41% (Ban chÊp hµnh §¶ng bé x· Yªn LÔ, 2010, ). (*(** Yªn LÔ cã diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn gÇn 3 ngµn ha, trong ®ã quü ®Êt n«ng (*) NCS. Khoa D©n téc häc, Häc viÖn Khoa häc x· héi. Trung t©m Th«ng tin v¨n hãa c¸c d©n téc Héi D©n téc häc vµ Nh©n häc ViÖt Nam. (**) nghiÖp lµ h¬n 5 tr¨m ha (Ban chÊp hµnh §¶ng bé x· Yªn LÔ, 2010, ). Yªn LÔ cã nhiÒu c¸nh ®ång lín nh− ®ång M¹, ®ång SÑt, ®ång Bß, ®ång M−¬ng. rÊt thuËn lîi cho viÖc trång lóa vµ hoa mµu. §iÒu kiÖn tù nhiªn nµy khiÕn cho ®êi sèng cña ng−êi d©n n¬i ®©y, trong ®ã cã ng−êi Thæ, g¾n liÒn víi n«ng nghiÖp. H¸t ®óm lµ mét h×nh thøc giao duyªn nam n÷ ®· ®−îc h×nh thµnh tõ l©u trong ®êi sèng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.