Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa

Bài viết Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa có nội dung trình bày về: Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn trung tâm ngoại vi; Kinh tế thị trường từ gốc nhìn văn hóa,. bài viết. | Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa NguyÔn V¨n D©n(*) Tãm t¾t: HiÖn nay, ë ViÖt Nam cã nhiÒu quan niÖm vÒ kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN. Tuy nhiªn, c¸ch lý gi¶i vÒ ®Þnh h−íng XHCN vµ vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Þnh h−íng XHCN cña kinh tÕ thÞ tr−êng n−íc ta do c¸c nhµ khoa häc ®−a ra l¹i ch−a cho thÊy râ ®Æc thï ®Þnh h−íng XHCN cña nÒn kinh tÕ mµ chóng ta ®ang x©y dùng. Trong khi ®ã, c¸c chuyªn gia vµ c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ cña n−íc ta ®ang cã xu h−íng muèn thóc ®Èy doanh nghiÖp t− nh©n ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo m« h×nh chung cña thÕ giíi. Bµi viÕt lµm râ ®Æc ®iÓm v¨n hãa riªng biÖt cña kinh tÕ thÞ tr−êng ViÖt Nam, ph©n tÝch vai trß cña doanh nghiÖp nhµ n−íc vµ doanh nghiÖp t− nh©n còng nh− mèi quan hÖ trung t©m - ngo¹i vi cña tõng thµnh phÇn kinh tÕ qua gãc nh×n cña quan hÖ trung t©m - ngo¹i vi v¨n hãa. Trªn c¬ së ®ã, kh¼ng ®Þnh kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN lµ ph¶i x¸c lËp quan hÖ trung t©m - ngo¹i vi, trong ®ã quan hÖ trung t©m - ngo¹i vi lµ mèi quan hÖ b×nh ®¼ng, cã c¹nh tranh lµnh m¹nh ®em l¹i ®ãng gãp tÝch cùc tõ khu vùc nhµ n−íc vµ khu vùc t− nh©n cho nÒn kinh tÕ cña n−íc ta. Tõ khãa: Kinh tÕ thÞ tr−êng, X· héi chñ nghÜa, Trung t©m - ngo¹i vi Kinh tÕ thÞ tr−êng ViÖt Nam tõ gãc nh×n trung t©m ngo¹i vi (*) Mét trong nh÷ng c«ng viÖc ®æi míi quan träng nhÊt cña n−íc ta lµ x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. §©y lµ thÓ hiÖn cña xu h−íng h−íng t©m vµ héi nhËp víi thÕ giíi. Tr−íc ®©y, trong cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, ViÖt Nam tõng tù hµo lµ trung t©m cña thÕ giíi. Vµ thÕ giíi, hay Ýt ra lµ mét nöa thÕ giíi, còng coi chóng ta lµ trung t©m. (*) ., ViÖn Th«ng tin KHXH, ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam; email: nguyenvandan1@. ThÕ nh−ng, chiÕn tranh ®· lµm cho chóng ta l¹c hËu so víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Mét trung t©m cña c¸ch m¹ng thÕ giíi cã nguy c¬ bÞ lo¹i trõ ra vïng ngo¹i vi. ý thøc ®−îc ®iÒu ®ã, n−íc ta ®· tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn. Trong ®ã, ®æi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.