Cơ sở thực tiễn và lý thuyết của chủ nghĩa đa văn hóa

Bài viết Cơ sở thực tiễn và lý thuyết của chủ nghĩa đa văn hóa trình bày việc góp phần làm rõ những nhân tố thực tiễn thúc đẩy sự ra đời chủ nghĩa văn hóa cơ sở lý luận của lý thuyết này,. . | Cơ sở thực tiễn và lý thuyết của chủ nghĩa đa văn hóa Bïi ThÞ Minh Ph−îng(*), NguyÔn Thi Ph−¬ng(**) Tãm t¾t: Chñ nghÜa ®a v¨n hãa lµ mét kh¸i niÖm ra ®êi tõ thËp niªn 60 cña thÕ kû XX. Tuy nhiªn cho ®Õn nay, nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau xoay quanh thuËt ng÷ nµy vÉn lµ chñ ®Ò g©y nhiÒu tranh luËn trong giíi häc thuËt. Chñ nghÜa ®a v¨n hãa ®−îc hiÓu nh− mét lý thuyÕt triÕt häc víi tham väng qu¶n lý ®−îc tÝnh ®a d¹ng v¨n hãa trong lßng nhµ n−íc d©n téc, nh−ng lý thuyÕt nµy l¹i kh«ng cã ng−êi s¸ng lËp. Do vËy, nh÷ng nghiªn cøu vÒ c¬ së lý thuyÕt vµ thùc tiÔn cho sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña chñ nghÜa ®a v¨n hãa vÉn cßn bá ngá. Bµi viÕt gãp phÇn lµm râ nh÷ng nh©n tè thùc tiÔn thóc ®Èy sù ra ®êi chñ nghÜa ®a v¨n hãa vµ c¬ së lý luËn cña lý thuyÕt nµy. Tõ khãa: Chñ nghÜa ®a v¨n hãa, §a v¨n hãa, §a d¹ng v¨n hãa 1. C¬ së thùc tiÔn(*)(**) GÇn nöa thÕ kû qua, chÝnh s¸ch v¨n hãa ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi ®· ®−a ra môc tiªu thóc ®Èy sù khoan dung vµ t«n träng b¶n s¾c v¨n hãa cña c¸c céng ®ång thiÓu sè. Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy ®−îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh− hç trî c¸c hiÖp héi céng ®ång vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa cña hä, khuyÕn khÝch c¸c h×nh ¶nh tÝch cùc trªn c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng, hoµn thiÖn c¸c dÞch vô c«ng céng nh»m ®¸p øng nh÷ng kh¸c biÖt v¨n hãa trong x· héi. Xu h−íng xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn nh÷ng chÝnh s¸ch nh− vËy ®· ph¶n ¸nh tinh thÇn tù do, d©n chñ, vµ kh¸t väng (*) ThS., ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi, email: phuongissi@ (**) ThS., Khoa Lý luËn ChÝnh trÞ, §¹i häc Má §Þa ChÊt, email: cat_thuy78@ kh¼ng ®Þnh b¶n s¾c cña mçi c¸ nh©n còng nh− céng ®ång trong thÕ giíi ngµy nay. Trong c¸c tµi liÖu h÷u quan, khi bµn vÒ xu h−íng nãi trªn, ng−êi ta th−êng ®Þnh danh b»ng thuËt ng÷ “chñ nghÜa ®a v¨n hãa” (Multiculturalism). Chñ nghÜa ®a v¨n hãa xuÊt hiÖn trong bèi c¶nh ®a d¹ng v¨n hãa ®−¬ng ®¹i vµ mang dÊu Ên ®Æc biÖt cña ®¹o ®øc thùc dông x· héi ph−¬ng T©y. §ã lµ kh¶ n¨ng ph¶n øng mét c¸ch nhanh chãng tr−íc nh÷ng biÕn ®æi cña m«i tr−êng xung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.