Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trình bày: Sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ Tà Vi; Tác động của việc xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện đến cộng đồng dân cư địa phương, | Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ (Nghiên cứu trường hợp xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam)(*) NguyÔn TuÊn Anh(**), NguyÔn ThÞ Hoµng Liªn(***) §Æng Thanh Tó(****), Ph¹m TiÕn §øc(*****) Tãm t¾t: Dùa trªn kÕt qu¶ nghiªn cøu x· héi häc t¹i x· Trµ Gi¸c, huyÖn B¾c Trµ My, tØnh Qu¶ng Nam - n¬i cã nhµ m¸y thñy ®iÖn nhá Tµ Vi, néi dung bµi viÕt ph©n tÝch sù tham gia cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng vµ nh÷ng t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng vµ vËn hµnh c¸c c«ng tr×nh ë ®Þa ph−¬ng ®Õn céng ®ång d©n c−. C¸c kÕt qu¶ rót ra tõ nghiªn cøu cã thÓ kh¸i qu¸t ë hai ®iÓm chÝnh. Thø nhÊt, ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng vµ c¸n bé cÊp x· kh«ng ®−îc tham vÊn trong qu¸ tr×nh lªn kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y. Hä chØ ®¬n thuÇn chÊp hµnh/thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y ®· ®−îc quyÕt ®Þnh bëi cÊp trªn. Thø hai, mét bé phËn nhá lao ®éng ®Þa ph−¬ng cã thªm viÖc lµm trong qu¸ tr×nh x©y dùng nhµ m¸y, tuy nhiªn mét nhãm hé gia ®×nh l¹i gÆp khã kh¨n khi di chuyÓn ®Õn n−¬ng rÉy ®Ó s¶n xuÊt do viÖc x©y ®Ëp thñy ®iÖn. Thªm n÷a, gÇn ®©y n−íc cña ®Ëp thñy ®iÖn d©ng lªn lµm ngËp n−¬ng rÉy cña c¸c hé gia ®×nh ë lßng ®Ëp, nh−ng viÖc ®Òn bï nh÷ng thiÖt h¹i nµy l¹i ch−a ®−îc tÝnh ®Õn. Tõ khãa: X· héi häc, §Ëp thñy ®iÖn, C«ng tr×nh thñy ®iÖn, B¾c Trµ My, Qu¶ng Nam ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng thñy ®iÖn lín nhÊt trong c¸c n−íc ASEAN (Liu, Masera, and Esser (eds), 2013, ). Trªn thùc tÕ, ph¸t triÓn thñy ®iÖn lµ mét h−íng −u tiªn cña ViÖt Nam. (*) (*)(**)(***)(****) (*) Bµi viÕt n»m trong khu«n khæ ®Ò tµi “Review of renewable energy practices in the Philippines and Vietnam: To develop renewable energy introduction metrics in rural communities” do The Toyota Foundation tµi trî. (**) ., Khoa X· héi häc, Tr−êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi; email: anhxhh@ QuyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh ®iÖn ViÖt Nam giai ®o¹n 2004-2010, ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020 ®· kh¼ng ®Þnh: “KhuyÕn khÝch ®Çu t− .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    28    2    09-06-2023
3    23    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.