Các yếu tố cản trở sự tham gia của trẻ em vào các quyết định liên quan đến trẻ trong gia đình

Bài viết Các yếu tố cản trở sự tham gia của trẻ em vào các quyết định liên quan đến trẻ trong gia đình trình bày những nội dung về: Sự tham gia của trẻ em trong gia đình hiện nay; Những yếu tố cản trở sự tham gia của trẻ em vào các quyết định liên quan đến trẻ trong gia đình,. bài viết. | Các yếu tố cản trở sự tham gia của trẻ em vào các quyết định liên quan đến trẻ trong gia đình (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội) NguyÔn ThÞ Quúnh Hoa(*) Tãm t¾t: Sù tham gia cña trÎ em vµo c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn trÎ trong gia ®×nh lµ mét nhu cÇu ph¸t triÓn toµn diÖn cña trÎ trong thêi kú míi vµ nhu cÇu nµy ®· ®−îc thÓ chÕ hãa b»ng ph¸p luËt, cô thÓ lµ ë LuËt B¶o vÖ, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ em ViÖt Nam vµ C«ng −íc quèc tÕ vÒ QuyÒn trÎ em, t¹o thµnh quyÒn tham gia cña trÎ. Trªn c¬ së kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc tÕ t¹i ®Þa bµn Hµ Néi, bµi viÕt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tham gia cña trÎ em, ®ång thêi ph©n tÝch c¸c yÕu tè c¶n trë sù tham gia cña trÎ em vµo c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn trÎ trong gia ®×nh. Tõ khãa: TrÎ em, QuyÒn trÎ em, C«ng −íc quèc tÕ vÒ QuyÒn trÎ em, LuËt B¶o vÖ, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ em ViÖt Nam, Hµ Néi I. VÒ sù tham gia cña trÎ em trong gia ®×nh hiÖn nay Gia ®×nh ViÖt Nam chÞu ¶nh h−ëng cña nÒn v¨n hãa truyÒn thèng, trong ®ã gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña ng−êi con trong gia ®×nh th−êng ®−îc thÓ hiÖn vµ ®Ò cao ë ®øc hiÕu thuËn: cha mÑ d¹y b¶o th× con c¸i nghe theo. *)Trong mèi quan hÖ gi÷a trÎ em vµ ng−êi lín ë gia ®×nh, trÎ em lu«n bÞ coi lµ “trÎ con” vµ viÖc trÎ em tham gia vµo c¸c c«ng viÖc chung còng nh− nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn chÝnh c¸c em cßn xa l¹.( Trong ®iÒu kiÖn x· héi ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn vµ héi nhËp quèc tÕ, gia ®×nh ViÖt Nam bªn c¹nh viÖc l−u gi÷ c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng cßn tiÕp nhËn c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa (*) Ths., ViÖn Nghiªn cøu Thanh niªn; email: hoaquynh1801@ míi, trong ®ã cã gi¸ trÞ x¸c ®Þnh quyÒn cña trÎ em trong gia ®×nh. Tuy nhiªn, mét gi¸ trÞ míi nh− vËy kh«ng ph¶i ®i vµo cuéc sèng mét c¸ch dÔ dµng vµ ®−îc chÊp nhËn ë mäi céng ®ång, mäi gia ®×nh, nhÊt lµ ®èi víi c¸c gia ®×nh mang nÆng t− t−ëng truyÒn thèng, hay cßn nÆng phong tôc tËp qu¸n ®¸nh gi¸ thÊp vÞ thÕ, vai trß cña phô n÷ vµ trÎ em trong gia ®×nh. MÆc dï ®· ®−îc luËt hãa trong ®êi sèng x· héi n−íc ta, nh−ng trªn thùc tÕ quy ®Þnh vÒ quyÒn tham gia cña trÎ em .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
156    27    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.