Khát vọng phát triển

Bài viết trình bày các nội dung như: Cơn kháy "hóa rồng"; Điều kiện cần và điều kiện đủ; Khát vọng phát triển đi qua mâu thuẫn, | Khát vọng phát triển Hå SÜ Qóy(*) Tãm t¾t: Thµnh phè Hå ChÝ Minh h«m nay vµ Hßn ngäc viÔn §«ng x−a, Hµ Néi b©y giê vµ Hµ Néi cña 20-30 n¨m vÒ tr−íc, §µ N½ng - thµnh phè ®¸ng sèng hiÖn t¹i vµ §µ N½ng cña thêi ch−a xa - ®ã lµ nh÷ng ®æi thay ch¼ng hÒ bÐ nhá. Nh÷ng ngµy ®Çu tiªn cña n¨m 2015, thµnh phè Hå ChÝ Minh c«ng bè GDP cña thµnh phè ®· ®¹t USD/ng−êi/n¨m; Hµ Néi kh¸nh thµnh c©y cÇu d©y v¨ng dµi nhÊt §«ng Nam ¸. Cuèi n¨m 2014, vò khÝ míi tiÕp nhËn ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc lµ tµu ngÇm Kilo thø 3 mang tªn HQ-184 H¶i Phßng vµ m¸y bay chiÕn ®Êu hiÖn ®¹i SU30MK2. Nh÷ng sù kiÖn nh− vËy cã ý nghÜa kh«ng tÇm th−êng ®èi víi sù ph¸t triÓn. Nh−ng bªn c¹nh nh÷ng ®æi thay tÝch cùc ®ã, ®Êt n−íc còng ®ang ®èi mÆt víi kh«ng Ýt vÊn ®Ò nhøc nhèi, thËt khã gi¶i quyÕt. Nh×n vµo thùc tÕ ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng n¨m võa qua, cã thÓ nhËn ra rÊt nhiÒu hiÖn t−îng thuéc vÒ m©u thuÉn buéc ph¶i chÊp nhËn, dÉu kh«ng hÒ muèn. §¸ng ra sù ph¸t triÓn ph¶i xøng víi tiÒm n¨ng h¬n. §óng vËy. Nh−ng kh¸t väng ph¸t triÓn bao giê còng lín h¬n, lý t−ëng h¬n so víi thùc tÕ. Tõ khãa: Kh¸t väng ph¸t triÓn, Hßn ngäc viÔn §«ng, Tp. Hå ChÝ Minh, Hµ Néi, §µ N½ng I. C¬n kh¸t “hãa rång” (*) 1. Sau ChiÕn tranh thÕ giíi II, c¶ ch©u ¸ lµ mét xø së cña ®ãi nghÌo, tôt hËu vµ tr× trÖ kh¸ xa so víi ch©u ¢u. Ng−êi mï ch÷ chiÕm ®a sè ë kh¾p mäi n¬i. NhËt B¶n trong t− thÕ mét quèc gia b¹i trËn, cay ®¾ng chÊp nhËn th©n phËn ®Êt n−íc bÞ chiÕm ®ãng. Trung Quèc mªnh m«ng nh− mét biÓn n«ng d©n tiÕc nuèi ®Þa vÞ mµ triÒu Thanh ®· ®¸nh mÊt. Singapore lóc ®ã cßn thuéc Malaysia vµ Hong Kong thuéc Anh vÉn (*) ., ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi; Email: . ch¼ng kh¸c g× nh÷ng lµng chµi tèi t¨m vµ nhÕch nh¸c. §µi Loan nh− mét thÞ trÊn nghÌo. Philippines vµ Thailand kh¸ h¬n chót Ýt nh−ng còng kh«ng kh¸c mÊy mét c¸i chî quª chØ th−a thít vµi ba nhµ giµu. Nh×n vÒ ph−¬ng T©y, c¬n kh¸t tho¸t nghÌo ch¸y báng trong d©n chóng, trong t©m t− c¸c chÝnh kh¸ch cã t©m huyÕt víi ®Êt n−íc. Cßn d¸m m¬ ®Õn giµu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
198    313    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.