Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

Bài viết Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ trình bày các nội dung về: Quan điểm mác xít về bản chất và vai trò trí tuệ; Một số lý thuyết phương Tây hiện đại về trí tuệ và các yếu tố cấu thành trí tuệ; kết luận,. . | Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ NguyÔn ChÝ HiÕu(*) Tãm t¾t: Trong thêi ®¹i hiÖn nay, ng−êi ta ®Òu nhËn ®Þnh r»ng, cuéc c¹nh tranh khèc liÖt ®ang diÔn ra gi÷a c¸c c−êng quèc vµ gi÷a c¸c quèc gia trong céng ®ång thÕ giíi vÒ thùc chÊt còng lµ cuéc c¹nh tranh vÒ trÝ tuÖ. Tuy nhiªn, kh«ng dÔ ®Ó tr¶ lêi cho c©u hái: TrÝ tuÖ lµ g×? CÊu tróc cña nã ra sao? Nã cã nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n nµo? Bµi viÕt tËp trung ph©n tÝch quan ®iÓm m¸c xÝt vÒ b¶n chÊt vµ vai trß cña trÝ tuÖ víi t− c¸ch lµ nguån lùc; ®ång thêi ®iÓm qua mét sè lý thuyÕt hiÖn ®¹i vÒ trÝ tuÖ cña c¸c t¸c gi¶ ph−¬ng T©y nh−: Spearman, Cattell, Thurstone, Jaeger, Sternberg, Gardner. Qua ®ã cho thÊy, trÝ tuÖ bao gåm nhiÒu yÕu tè kh¸ phøc t¹p vµ cuéc tranh luËn vÉn ch−a cã håi kÕt. Tõ khãa: Quan ®iÓm m¸c xÝt, Ph−¬ng T©y, Nguån lùc trÝ tuÖ, B¶n chÊt trÝ tuÖ 1. Quan ®iÓm m¸c xÝt vÒ b¶n chÊt vµ vai trß cña trÝ tuÖ (*) B¶n chÊt cña trÝ tuÖ Theo quan ®iÓm m¸c xÝt, trÝ tuÖ con ng−êi ®−îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ viÖc c¶i t¹o thÕ giíi tù nhiªn th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn. Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn, ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, thÕ giíi ®−îc ph¶n ¸nh vµo bé n·o ng−êi vµ trë thµnh nguån cung cÊp nguyªn liÖu cÇn thiÕt, v« tËn cho sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña trÝ tuÖ. Song, sù ph¶n ¸nh ®ã kh«ng ph¶i lµ nhÊt thêi, gi¶n ®¬n, thô ®éng vµ m¸y (*) TS., Häc viÖn ChÝnh trÞ Khu vùc I; Email: nguyenchihieu_05@. mãc, mµ lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p cña ho¹t ®éng trÝ tuÖ ®Çy tÝch cùc vµ s¸ng t¹o. Ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng−êi ngay tõ ®Çu ®· bÞ quy ®Þnh bëi nhu cÇu sèng, nhu cÇu tån t¹i cña con ng−êi. §Ó tån t¹i, con ng−êi ph¶i s¶n xuÊt vËt chÊt, c¶i t¹o tù nhiªn vµ x· héi. Nh− vËy, th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn, con ng−êi t¸c ®éng vµo sù vËt lµm cho chóng béc lé c¸c thuéc tÝnh, tÝnh chÊt, quy luËt cña m×nh. Trªn c¬ së ®ã, con ng−êi míi cã hiÓu biÕt (tri thøc) vÒ sù vËt vµ dÇn dÇn kh¸i qu¸t nh÷ng hiÓu biÕt nµy thµnh lý luËn, n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
231    12    1    11-06-2023
9    27    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.