Các phương pháp trích dẫn và hệ thống chỉ dẫn tham khảo

Bài viết trình bày khái lược các khái niệm về "trích dẫn", "liên kết" cùng trích dẫn, liên kết thư mục; chỉ số tác động của tạp chí, chỉ dẫn khoa học. Nêu sự cần thiết về việc phản ánh đầy đủ trung thực việc trích dẫn trong các công trình nghiên cứu và giới thiệu 2 hệ thống chỉ dẫn tham khảo,. bài viết. | Các phương pháp trích dẫn và hệ thống chỉ dẫn tham khảo(*) NguyÔn Huy Ch−¬ng(**), TrÇn M¹nh TuÊn(***) Tãm t¾t: Bµi viÕt tr×nh bµy kh¸i l−îc c¸c kh¸i niÖm vÒ “trÝch dÉn”, “liªn kÕt” cïng trÝch dÉn, liªn kÕt th− môc; chØ sè t¸c ®éng (Impact Factor - IF) cña t¹p chÝ, chØ dÉn trÝch dÉn khoa häc (Science Citation Index). Nªu sù cÇn thiÕt vÒ viÖc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, trung thùc viÖc trÝch dÉn trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ giíi thiÖu 2 hÖ thèng chØ dÉn tham kh¶o: HÖ thèng chØ dÉn tham kh¶o Oxford (Oxford Referencing System) vµ H−íng dÉn cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ViÖt Nam ®èi víi viÖc tr×nh bµy trÝch dÉn trong c¸c luËn ¸n khoa häc. Tõ khãa: TrÝch dÉn, Liªn kÕt cïng trÝch dÉn, Liªn kÕt th− môc, ChØ sè t¸c ®éng (IF), HÖ thèng chØ dÉn tham kh¶o Oxford, H−íng dÉn tr×nh bµy trÝch dÉn, Tr×nh bµy luËn ¸n I. C¸c ph−¬ng ph¸p trÝch dÉn ViÖc trÝch dÉn, tham kh¶o ®Õn c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, hay ý t−ëng khoa häc cña nh÷ng nhµ khoa häc kh¸c, c¸c(*)c«ng tr×nh khoa häc kh¸c lµ rÊt phæ biÕn trong nghiªn cøu khoa häc.(**) LuËt ph¸p c¸c n−íc, th«ng lÖ trong quan hÖ quèc tÕ vµ ®¹o lý khoa häc ®ßi hái trong mäi c«ng tr×nh nghiªn cøu cÇn ph¶i thÓ hiÖn ®−îc mét c¸ch t−êng minh, (***)®Çy ®ñ vµ chi tiÕt ë møc cao nhÊt viÖc trÝch Bµi viÕt ®−îc thùc hiÖn khi tiÕn hµnh ®Ò tµi nghiªn cøu ®−îc tµi trî bëi §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. (**) TS., Chñ nhiÖm Bé m«n Th− viÖn-Th− môc, Khoa Th«ng tin-Th− viÖn, Tr−êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi; Email: chuongnh@. (***) ThS., Nguyªn c¸n bé Phßng Qu¶n lý khoa häc vµ Hîp t¸c quèc tÕ, ViÖn Th«ng tin KHXH; Email: tmtuanissi@. (*) dÉn, tham kh¶o ®ã. Còng v× thÕ, chØ dÉn trÝch dÉn khoa häc xuÊt hiÖn. Môc ®Ých chñ yÕu cña chØ dÉn trÝch dÉn khoa häc víi tÝnh c¸ch mét s¶n phÈm th«ng tin lµ x¸c nhËn c«ng søc vµ sù ®ãng gãp cña mçi nhµ khoa häc, mçi c«ng tr×nh khoa häc trong mèi quan hÖ víi c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®· cã - nh÷ng kÕt qu¶ ë nh÷ng møc ®é vµ gãc ®é kh¸c nhau ®· gãp phÇn t¹o nªn c«ng tr×nh khoa häc ®ang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.