Quan điểm của Talcott Parsons về cấu trúc vai xã hội và vận dụng vào nghiên cứu cấu trúc xã hội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Quan điểm của Talcott Parsons về cấu trúc vai xã hội và vận dụng vào nghiên cứu cấu trúc xã hội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trình bày nội dung về: Quan điểm của Talcott Parsons về cấu trúc vai xã hội; Vận dụng vào nghiên cứu cấu trúc xã hội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, | Quan điểm của Talcott Parsons về cấu trúc vai xã hội và vận dụng vào nghiên cứu cấu trúc xã hội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý §Æng ThÞ Minh Lý(*) Tãm t¾t: Trong nghiªn cøu x· héi häc, cÊu tróc x· héi lu«n lµ kh¸i niÖm trung t©m cña nhiÒu lý thuyÕt x· héi häc. Nghiªn cøu cÊu tróc x· héi gióp chóng ta hiÓu ®−îc c¸c thµnh phÇn cÊu tróc x· héi, hiÓu râ vai trß, chøc n¨ng cña mçi thµnh phÇn ®ã trong cÊu tróc ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng cña cÊu tróc vµ nghiªn cøu ®éng lùc ph¸t triÓn x· héi. Bµi viÕt tr×nh bµy quan ®iÓm vÒ cÊu tróc vai x· héi cña Talcott Parsons (1902-1979) - nhµ x· héi häc ng−êi Mü tiªu biÓu cho chñ thuyÕt nµy, tõ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cña hÖ thèng x· héi. Lý thuyÕt hÖ thèng x· héi vÒ cÊu tróc vai cña Parsons ®· t¹o nªn nh÷ng nÊc thang trong ph¸t triÓn lý thuyÕt vÒ vÞ thÕ vµ vai trß. VËn dông c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng vµo nghiªn cøu cÊu tróc x· héi cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý, bµi viÕt ph©n tÝch c¸c vai trß trong mèi quan hÖ víi cÊu tróc chøc n¨ng cña ®éi ngò c¸n bé. Tõ khãa: X· héi häc, Talcott Parsons, CÊu tróc x· héi, L·nh ®¹o, Qu¶n lý, Vai trß x· héi 1. Quan ®iÓm cña Talcott Parsons vÒ cÊu tróc vai x· héi Quan ®iÓm vÒ cÊu tróc vai x· héi cña Talcott Parsons ®−îc ph¸c häa vµ kiÓm chøng qua ph©n tÝch tr−êng hîp thùc hµnh y tÕ trong cuèn s¸ch HÖ thèng x· héi xuÊt b¶n n¨m 1951. Víi quan ®iÓm nµy, Talcott Parsons xem xÐt sù tham gia cña mçi mét nh©n vËt trong hÖ thèng x· héi trªn hai ph−¬ng diÖn.(*)Thø nhÊt, ë ph−¬ng diÖn vÞ trÝ tøc lµ mÆt tÜnh t¹i: ®ã lµ n¬i nh©n vËt ®Þnh (*) Ths., §¹i häc Vinh; Email: minhlydhv@. vÞ vÞ trÝ cña m×nh trong mèi liªn hÖ víi c¸c c¸ nh©n kh¸c trong hÖ thèng x· héi, tøc vÞ thÕ x· héi. Hai lµ, ph−¬ng diÖn qu¸ tr×nh tøc lµ mÆt ®éng: ®ã lµ nh÷ng g× mµ nh©n vËt thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng trong mèi liªn hÖ víi c¸c nh©n vËt kh¸c trong hÖ thèng x· héi, tøc lµ thùc hiÖn c¸c vai x· héi. Nh− vËy, cã thÓ hiÓu cÊu tróc x· héi lµ cÊu tróc hÖ thèng c¸c vai x· héi. Talcott Parsons cho r»ng vÞ thÕ vµ vai kh«ng ph¶i lµ thuéc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    285    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.