Đánh giá và sử dụng cán bộ ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Đánh giá và sử dụng cán bộ ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay trình bày nội dung về: Những ưu điểm và hạn chế trong đánh giá sử dụng cán bộ ở nước ta thời gian qua; Những bài học kinh nghiệm Quốc tế; Những gợi mở cho Việt Nam,. | Đánh giá và sử dụng cán bộ ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay Ph¹m C«ng NhÊt(*) Tãm t¾t: §¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng bËc nhÊt cña c«ng t¸c c¸n bé trong c¸c cÊp, ngµnh, lÜnh vùc c«ng t¸c ë n−íc ta tr−íc ®©y còng nh− hiÖn nay. Tuy nhiªn, ë mçi giai ®o¹n c¸ch m¹ng kh¸c nhau ®ßi hái néi dung viÖc ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé kh¸c nhau. ViÖc ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé ë n−íc ta hiÖn nay kh«ng thÓ gi÷ nguyªn néi dung vµ h×nh thøc cò khi c«ng t¸c c¸n bé ®ang chÞu sù t¸c ®éng bëi nhiÒu yÕu tè, trong ®ã cã sù t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. Bµi viÕt ®i s©u ph©n tÝch thùc tr¹ng viÖc ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé trong bèi c¶nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ ngµy cµng s©u réng ë n−íc ta hiÖn nay, tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Tõ khãa: §¸nh gi¸ c¸n bé, Sö dông c¸n bé, Héi nhËp quèc tÕ 1. Nh÷ng −u ®iÓm vµ h¹n chÕ trong ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé ë n−íc ta thêi gian qua(*) §¸nh gi¸ c¸n bé lµ chia phÈm chÊt ng−êi c¸n bé ra thµnh nhiÒu thang bËc kh¸c nhau, ®ång thêi dùa vµo c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc ®−îc giao ®Ó ph©n tÝch, so s¸nh vµ ®i ®Õn kÕt luËn vÒ phÈm chÊt ng−êi c¸n bé ®ã vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng ®èi víi c«ng viÖc ®−îc giao. Cßn sö dông c¸n bé lµ bè trÝ, s¾p xÕp ng−êi c¸n bé vµo mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®−îc giao. §ã lµ c¸ch hiÓu chung vÒ ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé, nh−ng ë mçi quèc gia kh¸c nhau, trong nh÷ng thêi ®iÓm vµ hoµn c¶nh kh¸c nhau l¹i cã c¸ch nhËn thøc vµ thùc (*) ., Tr−êng §¹i häc KHXH&NV, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi; Email: nhatpc2010@. hiÖn kh¸c nhau. ë n−íc ta, viÖc ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé trong c«ng t¸c c¸n bé ®· cã nhiÒu thay ®æi qua tõng thêi kú víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. Cã thÓ thÊy sù thay ®æi lín qua hai thêi kú chÝnh: Mét lµ, trong thêi kú chiÕn tranh c¸ch m¹ng, viÖc ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé th−êng lµ dÔ h¬n thêi kú hßa b×nh, më cöa vµ héi nhËp. §Æc ®iÓm cña thêi kú nµy lµ hoµn c¶nh chiÕn tranh ¸c liÖt, m«i tr−êng thö th¸ch, c¸i sèng c¸i chÕt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.