Vận dụng tư tưởng Nhân, Lễ trong Luận ngữ của Khổng Tử vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Bài viết về nội dung của tác phẩm bao quát nhiều bình diện khác nhau của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực đạo đức, trong đó phạm trù "Nhân" và "Lễ" là những phạm trù trọng tâm của tác phẩm. Việc vận dụng giáo dục đạo đức sinh viên có giá trị nhất định đặc biệt trong bối cảnh hội nhập Quốc tế hiện nay,. . | Vận dụng tư tưởng Nhân, Lễ trong Luận ngữ của Khổng Tử vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay BiÖn ThÞ H−¬ng Giang(*) Tãm t¾t: LuËn ng÷ lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm chÝnh cña Nho gi¸o. Néi dung cña t¸c phÈm bao qu¸t nhiÒu b×nh diÖn kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi, nhÊt lµ lÜnh vùc ®¹o ®øc, trong ®ã ph¹m trï “Nh©n” vµ “LÔ” lµ nh÷ng ph¹m trï trung t©m cña t¸c phÈm. ViÖc kÕ thõa vµ vËn dông nh÷ng yÕu tè tÝch cùc trong c¸c ph¹m trï trªn ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho sinh viªn còng cã nh÷ng gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay. Tõ khãa: Khæng Tö, LuËn ng÷, §¹o ®øc, Nh©n, LÔ, gi¸o dôc ®¹o ®øc, Sinh viªn 1. LuËn ng÷ lµ mét trong bèn cuèn cña bé Tø Th− (LuËn ng÷, §¹i häc, M¹nh tö vµ Trung Dung). §©y lµ nh÷ng lêi d¹y còng nh− hµnh vi cña Khæng Tö vµ mét sè m«n ®Ö kh¸c cña «ng ®−îc c¸c häc trß ghi chÐp l¹i vµo cuèi thêi Xu©n Thu vµ kÕt thóc vµo s¬ kú ChiÕn quèc. Néi dung cña t¸c phÈm bao qu¸t b×nh diÖn t−¬ng ®èi réng lín vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, gi¸o dôc. S¸ch nµy gåm 20 thiªn (20 ch−¬ng chia ®Òu trong 10 quyÓn), mçi thiªn ®Òu lÊy ch÷ xuÊt hiÖn ®Çu thiªn lµm tùa ®Ò ®Æt tªn cho thiªn ®ã. (*) Trong LuËn ng÷, “Nh©n” lµ mét trong nh÷ng ph¹m trï trung t©m ®· lµm nªn mét hÖ thèng triÕt lý t−¬ng ®èi NCS. Khoa ChÝnh trÞ häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh; Email: tungnguyensongnhi@ (*) hoµn chØnh. ChØ riªng trong LuËn ng÷, Khæng Tö ®· cã 58 chç ®Ò cËp ®Õn quan niÖm vÒ “nh©n” víi 109 lÇn dïng ch÷ “nh©n” (Theo: Hµ Thóc Minh, 1996, ). Cã thÓ nãi, häc thuyÕt nh©n lµ mét cèng hiÕn to lín cña Khæng Tö. ¤ng coi “nh©n ¸i”, ®¹o ®øc lµ mét søc m¹nh ®iÒu mµ x· héi ph−¬ng T©y lóc bÊy giê ch−a hÒ nghÜ ®Õn. “Nh©n” lµ mét nguyªn t¾c ®¹o ®øc trong triÕt häc Khæng Tö. “Nh©n” ®−îc «ng coi lµ b¶n tÝnh cña con ng−êi vµ th«ng qua “LÔ”, “NghÜa”, quy ®Þnh quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi tõ trong gia ®×nh cho ®Õn ngoµi x· héi. Tö H¹ - mét häc trß cña Khæng Tö ®· nãi: “Häc réng mµ gi÷ v÷ng chÝ h−íng, hái ®iÒu thiÕt thùc mµ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.