Vai trò của phát triển giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế của Singapore giai đoạn 1961-1979

Bài viết trình bày việc phát triển giáo dục gắn liền với chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Phát triển giáo dục gắn liền với chính sách công nghiệp; Giáo dục chủ nghĩa đoàn kết quốc gia dân tộc; Một số nhận xét,. bài viết. | Vai trò của phát triển giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế của Singapore giai đoạn 1961-1979 NguyÔn ThÞ Thu H−êng(*) Tãm t¾t: Gi¸o dôc trë thµnh t©m ®iÓm chó ý ®èi víi c¸c nhµ kinh tÕ häc khi nghiªn cøu vÒ t¨ng tr−ëng kinh tÕ kÓ tõ khi m« h×nh t¨ng tr−ëng Solow - Swan ®−îc giíi thiÖu (n¨m 1956). LÇn ®Çu tiªn, yÕu tè vÒ lao ®éng ®−îc ®−a vµo gi¶i thÝch sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ trong dµi h¹n bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè nh− n¨ng suÊt, tÝch lòy vèn vµ tiÕn bé c«ng nghÖ. TiÕp ®ã, sù thµnh c«ng cña Singapore, Hµn Quèc, §µi Loan, Hong Kong - nh÷ng quèc gia vµ vïng l·nh thæ nghÌo tµi nguyªn, coi träng ph¸t triÓn gi¸o dôc, con ng−êi - cµng thu hót sù chó ý m¹nh mÏ cña céng ®ång thÕ giíi. Giai ®o¹n 1961-1979 ®−îc xem lµ giai ®o¹n quan träng, ®Æt nÒn t¶ng ®Ó Singapore v−ît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu, tiÕn hµnh x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n−íc trë thµnh mét nÒn kinh tÕ më, n¨ng ®éng vµo lo¹i bËc nhÊt thÕ giíi, trung t©m tµi chÝnh thø t−(**) cña thÕ giíi sau New York, London vµ Tokyo. Néi dung bµi viÕt xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a gi¸o dôc víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ t¹i Singapore giai ®o¹n 1961-1979, tõ khi Singapore b¾t ®Çu tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa ®Êt n−íc cho tíi khi ®−îc OECD xÕp vµo hµng ngò c¸c n−íc NIC, nh»m lµm s¸ng râ vai trß cña gi¸o dôc ®èi víi sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña Singapore trong kh«ng chØ giai ®o¹n ®ã mµ cßn cho tíi nay. Tõ khãa: Gi¸o dôc, Kinh tÕ, ChiÕn l−îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, NICs, Singapore, Lý Quang DiÖu, PAP Mét ®Êt n−íc muèn thµnh c«ng chØ cã thÓ dùa vµo chÝnh néi lùc b¶n th©n quèc gia ®ã,(*)(*)trong ®ã nguån nh©n lùc chÝnh lµ nh©n tè néi lùc quan träng nhÊt trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn. Bëi xÐt ®Õn cïng th× tµi nguyªn søc ng−êi lµ yÕu tè quan träng nhÊt vµ còng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt quyÕt ®Þnh tèc ®é ph¸t ThS., Khoa §«ng Ph−¬ng häc, Tr−êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi; Email: huong82dph@ (**) Tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu, . TrÇn ThÞ Vinh vinh danh Singapore lµ “con ®¹i bµng tµi chÝnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    40    2    08-06-2023
157    25    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.