Người đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam và vấn đề đổi mới hệ thống pháp luật

Bài viết trình bày về một số nội dung: Một số vấn đề chung về đồng tính, song tính và chuyển giới; Cơ sở lý luận về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và pháp luật Quốc tế về cộng đồng này; Về cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới trong đời sống xã hội, pháp luật của Việt Nam, . | Người đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam và vấn đề đổi mới hệ thống pháp luật Tr−¬ng Hång Quang (2014). Ng−êi ®ång tÝnh, song tÝnh, chuyÓn giíi t¹i ViÖt Nam vµ vÊn ®Ò ®æi míi hÖ thèng ph¸p luËt. Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Hoµi Phóc giíi thiÖu ThÕ giíi hiÖn nay ®· ghi nhËn nh÷ng quan niÖm míi vÒ giíi, b×nh ®¼ng giíi, h«n nh©n, gia ®×nh. §ång tÝnh, song tÝnh vµ chuyÓn giíi (LGBT - viÕt t¾t cña c¸c tõ: Lesbian - ®ång tÝnh n÷, Gay - ®ång tÝnh nam, Bisexual - song tÝnh, Transgender - chuyÓn giíi) lµ nh÷ng xu h−íng tÝnh dôc, b¶n d¹ng giíi tù nhiªn cña loµi ng−êi (chiÕm sè Ýt) bªn c¹nh xu h−íng dÞ tÝnh (phæ biÕn). QuyÒn cña ng−êi LGBT thuéc nhãm quyÒn cña nh÷ng ®èi t−îng dÔ bÞ tæn th−¬ng. Qu¸ tr×nh ghi nhËn, b¶o vÖ quyÒn cña ng−êi LGBT th−êng ph¶i tr¶i qua thêi gian rÊt dµi, thËm chÝ cã sù tranh luËn vÒ mÆt chÝnh trÞ, v¨n hãa, x· héi. VÒ c¬ b¶n, ph¸p luËt ViÖt Nam b¶o ®¶m hÇu hÕt c¸c quyÒn cho nhãm ®èi t−îng yÕu thÕ nµy. Cuèn s¸ch cung cÊp tæng quan vÒ céng ®ång LGBT nãi chung, ë ViÖt Nam nãi riªng vµ nhu cÇu cña hä, ®ång thêi gîi më cho nh÷ng th¶o luËn d−íi gãc ®é ph¸p lý s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy trong thêi gian tíi. 1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ®ång tÝnh, song tÝnh vµ chuyÓn giíi Tõ tr−íc tíi nay, cã nhiÒu ng−êi cho r»ng ®ång tÝnh (homosexuality), song tÝnh lµ “giíi tÝnh thø ba” bªn c¹nh hai giíi tÝnh lµ nam vµ n÷. Tuy nhiªn, theo t¸c gi¶, quan niÖm nµy lµ hoµn toµn sai lÇm. Thùc chÊt trong x· héi chØ cã hai giíi tÝnh lµ nam vµ n÷, cßn vÊn ®Ò ®ång tÝnh hay song tÝnh l¹i liªn quan ®Õn mét kh¸i niÖm kh¸c lµ xu h−íng tÝnh dôc. Trªn thùc tÕ cã 5 xu h−íng tÝnh dôc chÝnh, bao gåm: Xu h−íng tÝnh dôc kh¸c giíi - dÞ tÝnh, bÞ hÊp dÉn vÒ mÆt t×nh c¶m vµ t×nh dôc víi ng−êi kh¸c giíi tÝnh; Xu h−íng tÝnh dôc cïng giíi - ®ång tÝnh, bÞ hÊp dÉn vÒ t×nh c¶m vµ t×nh dôc víi ng−êi cïng giíi tÝnh; Xu h−íng song tÝnh, cho r»ng m×nh mang giíi tÝnh kh¸c víi giíi tÝnh sinh häc cña b¶n th©n vµ bÞ hÊp dÉn víi c¶ hai giíi tÝnh nam vµ n÷; Xu h−íng toµn tÝnh, bÞ hÊp dÉn bëi bÊt kú giíi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    23    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.